Strap Winsh Cychod Dros Neu O Dan? Dyma'r Ateb iddo!

strap winsh i sicrhau cwch

Mae strap winch cwch yn fath o strap a ddefnyddir i sicrhau cwch i drelar wrth ei gludo. Yn nodweddiadol mae'n cynnwys strap wedi'i wneud o ddeunydd gwydn, fel neilon neu polyester, sydd ynghlwm wrth winsh ar un pen a bachyn neu ddolen ar y pen arall. Mae'r strap yn cael ei glwyfo o amgylch y winsh, ac mae'r bachyn neu'r ddolen ynghlwm wrth lygad bwa neu lygad llym y cwch.

Pwrpas strap winch cwch yw atal y cwch rhag symud neu symud yn ystod cludiant, a all arwain at ddifrod i'r cwch neu'r trelar. Trwy gysylltu'r cwch yn ddiogel â'r trelar gyda strap winsh, mae'r cwch yn cael ei ddal yn ei le a'i amddiffyn rhag lympiau, gwialen, a stopiau sydyn.

Mae strap winsh cwch yn rhywbeth sydd gan bob morwr ac yn ei ddefnyddio. Ond gallai ei leoliad fod yn ddryslyd i rai pobl. Nid yw pawb yn gwybod a yw am gael ei osod drosodd neu o dan. A dyna lle mae'r brif broblem yn codi.

Felly, a ddylai strap winsh y cwch drosodd neu o dan?

Wel, mae'n rhaid gosod strap winsh y cwch o dan. Rhaid i chi beidio ag ystyried gosod strap winsh y cwch drosodd mewn unrhyw ffordd. Oherwydd ni fyddai hyn yn eich helpu ond yn creu mwy o faterion. A byddai gosod strap winsh y cwch oddi tano yn eich helpu gyda'r hyn sydd angen i chi ei wneud ag ef.

Mae hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r sefyllfa. Ond darllenwch ymlaen os ydych chi am fynd yn ddyfnach a gwybod yn fwy manwl.

Felly, dechreuwch nawr!

A ydw i'n Gosod Strap Winsh y Cwch Drosodd Neu O Dan?

Mae gosod strap winch cwch yn rhywbeth cyffredin iawn. A heddiw, nid oes angen i chi hyd yn oed ei osod. Oherwydd bod y rhan fwyaf ohonynt eisoes wedi ei gael yn ddiofyn. Hefyd, gan ddewis y winsh trelar dde nid yw mor hawdd â hynny.

Ond os ydych chi'n ei osod am y tro cyntaf, efallai y byddwch chi'n drysu. Felly, daw'r prif gwestiwn yn ystod y gosodiad. A dyna os ydych chi'n gosod strap winch y cwch drosodd neu o dan?

Wel, ydy, mae'n rhywbeth dryslyd. Ond rydych chi'n gosod strap winch y cwch o dan y cwch. Ydw, rydych chi wedi darllen hynny'n iawn.

Dyma'r peth nodweddiadol y mae morwyr neu farchogion cychod yn ei wneud. Efallai y byddwch chi'n meddwl tybed a allwch chi osod y strap winch drosodd. Ond na, mae'n well ei osod o dan.

Mae hyn oherwydd ei fod yn helpu i dynnu pethau'n gyflym pan fydd o dan. Mae hynny'n golygu ei fod yn derbyn unrhyw ymwrthedd aer o dan.

O ganlyniad, mae'r tynnu yn llwyddiannus. Ar ben hynny, os cedwir hyn o dan, byddwch yn cael mwy o rym arno. Oherwydd hyn, rydych chi'n cael mwy o bwysau ar y strap i drwsio pethau.

Fel, yn gyffredinol rydych chi'n defnyddio hwn i dynnu neu addasu tensiwn rhaff sydd ynghlwm. Felly, pan fydd o dan, mae’n cael mwy o bwysau yn dod ohono’i hun. A chofiwch fod hynny hefyd yn ddefnyddiol os dymunwch eisteddwch y cwch ar y trelar yn iawn.

O ganlyniad, gall fod yn gryfach ac yn fwy hyblyg yn ogystal i drin sefyllfaoedd. A chofiwch na ddylech byth ystyried gosod strap winsh y cwch drosodd.

Os ydych chi'n meddwl tybed beth sy'n digwydd i osod strap winsh y cwch drosodd, symudwch ymlaen i'r rhan nesaf.

Beth Os Methaf â Gosod Strap Winch y Cwch yn Briodol?

Strap Winch Trailer

Mae llawer o bobl yn gosod strap winsh cwch arnyn nhw eu hunain. Ac ydy, mae hyn yn rhywbeth hawdd a syml iawn. Felly, mae'n hollol iawn gosod hwn eich hun.

Ond ni all rhai pobl ei wneud yn union, yn anffodus. Felly, beth sy'n digwydd os na allaf osod strap winch y cwch yn iawn?

Wel, yn bendant byddech chi'n creu problemau os na allwch chi ei wneud yn iawn. Yn gyntaf, efallai y bydd y strap winch drosodd ychydig yn rhydd.

Ni fyddai’n cael y tynnol cywir sydd ei angen arno. Ar y llaw arall, pryd bynnag y byddwch yn clymu rhywbeth iddo, byddai'n anhyblyg. Byddai mor anhyblyg fel y gallai rwygo neu rwygo unrhyw bryd.

Felly, ni fyddech yn gallu tynnu na thrwsio unrhyw raff gyda strap winsh drosodd. Ar ben hynny, mae gan y strap winch drosodd fwy o wrthwynebiad aer iddo.

Felly, mae'n cael ei amharu wrth dynnu neu addasu'r rhaff neu rywbeth. Yn olaf, peidiwch ag anghofio y gallai hyn hefyd ymyrryd â chyfeiriad eich cwch.

Mae hynny'n golygu efallai y byddwch yn cael ychydig o aflonyddwch wrth osod hwn drosodd. Byddech yn deall hyn pan fyddwch yn sylwi materion tachomedr cychod.

Fodd bynnag, ni fyddai hynny’n arwyddocaol iawn mewn gwirionedd. Fodd bynnag, byddech chi'n sylwi arno ar awel gref serch hynny.

Felly, nawr rydych chi'n deall na ddylech byth ystyried gosod y strap winch drosodd. Os gwnewch hynny, ni fyddai'r canlyniadau'n gyfleus i chi.

Sut i osod strap winch cwch?

disodli trelar cwch

Efallai y bydd gosod strap winsh cwch yn edrych yn hawdd ac y mae. Ond mae angen i chi ddilyn y canlyniadau cywir wrth osod hyn.

Oherwydd os gwnewch unrhyw gamgymeriad gall y strap dorri ar unrhyw adeg. A byddech hefyd yn meddwl am ychydig o aflonyddwch arall.

Felly, sut i osod strap winch cwch yn iawn? Wel, edrychwch yma i ddechrau ar y gosodiad.

Cam 1: Gohirio The Nuts of The Winch

Ar y dechrau, mae angen i chi roi oddi ar y cnau y winch cwch. Gallwch ddefnyddio wrench rheolaidd i lacio'r cnau. Os nad oes gennych wrench, efallai y byddwch yn ei gael yn awr.

Cymerwch olwg yma i gael wrench ar unwaith. Rydym wedi cael yma awgrym ar gyfer ein pickups.

Hope mae hyn yn helpu!

Cam 2: Rhowch Y Strap i mewn

Nawr, mae angen i chi roi'r strap yn winsh y cwch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei roi i mewn yn iawn. Peidiwch â rhuthro neu rywbeth gan fod hwn yn un o'r rhannau hollbwysig.

Ar ôl i chi ei roi'n iawn, tynhau'r cnau eto. Tynhewch ef yn iawn gyda'ch wrench. Ar ôl i chi wneud hyn, rhowch y strap drwy'r ddolen.

Nawr, rydych chi'n ei ddirwyn i ben gan gylchdroi'r handlen sydd wrth ymyl winsh y cwch. Parhewch i'w ddirwyn i ben nes i chi gael y strap cyfan ynddo.

Ar ôl i chi wneud hyn, rydych chi wedi gorffen gosod strap winsh y cwch yn llwyddiannus. Cofiwch y gallwch chi hefyd edrych i fyny at arbenigwr am hyn.

Ond rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud hyn ar eich pen eich hun. Oherwydd bod hon yn broses osod syml iawn. A'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y camau sylfaenol.

Mathau o strapiau winsh cychod

Winch Trelar Cychod

Mae sawl math o strapiau winsh cychod ar gael, gan gynnwys:

  • Strapiau winsh neilon - Maent yn gryf, yn wydn, ac yn gallu gwrthsefyll sgrafelliad a difrod UV. Maent yn ddewis ardderchog ar gyfer cychod o bob maint a math.
  • Strapiau winsh polyester - Hefyd yn gryf ac yn wydn, ond yn fwy gwrthsefyll ymestyn a chrebachu na neilon. Maent yn ddewis da ar gyfer cychod sy'n cael eu cludo dros bellteroedd hir.
  • Strapiau winsh webin - Mae'r rheini wedi'u gwneud o polyester neu neilon wedi'u gwehyddu ac maent fel arfer yn rhatach na mathau eraill o strapiau winsh. Maent yn ddewis da ar gyfer cychod llai a defnydd achlysurol.

Sut i ddewis y strap winch cwch cywir

Mae dewis y strap winsh cwch cywir yn dibynnu ar sawl ffactor, gan gynnwys:

  • Maint a phwysau cwch - Dylai'r strap winsh a ddewiswch fod â chryfder torri sy'n fwy na phwysau eich cwch.
  • Math o drelar - Dylai ffitiadau diwedd strap y winch fod yn gydnaws â winsh a llygad bwa neu lygad llym eich trelar.
  • Amodau amgylcheddol - Os ydych chi'n cludo'ch cwch yn aml mewn amgylcheddau dŵr halen, mae'n bwysig dewis strap winsh sy'n gwrthsefyll cyrydiad.
  • Dewisiadau personol - Gall deunydd, hyd a lled y strap winsh a ddewiswch ddibynnu ar eich dewisiadau personol a pha mor aml y byddwch chi'n defnyddio'ch cwch.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

sut i sicrhau cwestiynau cyffredin cwch

Oes angen strap winsh ar bob cwch?

Na, nid oes angen i bob cwch gael strap winsh gydag ef. Oherwydd mae'n dibynnu arnoch chi a ydych chi am ei ddefnyddio ai peidio. Ond y rhan fwyaf o'r amser, mae defnyddwyr yn gosod strap winch arno. A heddiw, mae'r rhain hefyd yn cael eu gosod yn ddiofyn. Felly, byddech chi'n cael y strapiau winch hyn beth bynnag.

A all strap y winch gael ei niweidio?

Oes, efallai y bydd y strap winch yn cael ei niweidio am sawl rheswm. Y rheswm cyntaf a'r prif reswm y tu ôl i hyn yw'r defnydd garw. Felly, os na allwch ei ddefnyddio'n iawn, byddai'n cael ei niweidio mewn amser byr. Os rhowch lawer o lwyth arno, byddai'r strap winch yn cael ei niweidio'n gyflym iawn.

Faint mae'n ei gostio i osod strap winsh cwch?

Wel, mae strap winsh cwch yn costio'n rhad o'i gymharu â'r pethau cwch eraill. I gael un, byddai angen i chi wario tua $30. Hwn fyddai'r uchafswm y gallai fod ei angen arnoch. Fodd bynnag, gall y gost gosod amrywio a fyddai'n rhad hefyd. Ond os gallwch chi ei wneud ar eich pen eich hun, ni fyddai angen hynny arnoch chi.

Beth yw'r pwysau mwyaf y gall strap winsh cwch ei drin?

Mae'r pwysau mwyaf y gall strap winsh cwch ei drin yn amrywio yn dibynnu ar ei gryfder torri. Mae'n bwysig dewis strap winch gyda chryfder torri sy'n fwy na phwysau eich cwch.

Pa mor aml ddylwn i ailosod fy strap winch cwch?

Dylid archwilio strapiau winsh cwch yn rheolaidd am arwyddion o draul, a'u disodli os oes angen.

Mae amlder ailosod yn dibynnu ar ba mor aml rydych chi'n defnyddio'r strap a'r amodau y caiff ei ddefnyddio.

A allaf ddefnyddio strap winsh cwch at ddibenion eraill?

Er bod strapiau winsh cychod wedi'u cynllunio ar gyfer sicrhau cychod i ôl-gerbydau, gellir eu defnyddio hefyd at ddibenion eraill, megis sicrhau cargo ar wely tryc neu drelar.

Y Geiriau Terfynol

Nawr rydych chi'n gwybod a yw strap winsh y cwch i fod drosodd neu o dan! Credwn nad oes gennych fwy o bryderon yn ei gylch.

Ond cofiwch un peth. Os credwch eich bod wedi drysu ynghylch mecanwaith cwch, daliwch ati. Mae hynny'n golygu peidiwch â bwrw ymlaen cyn i chi drwsio'r dryswch. Ac ewch ymlaen unwaith y byddwch chi'n deall y mecanwaith.

Pob hwyl!

Erthyglau Perthnasol