Sut Dylai Cwch Eistedd ar Drelar? – Cludiant Diogelwch

Gall eistedd cwch ar drelar yn amhriodol fod yn broblem i'ch cwch. Ac mae llawer o bobl mewn gwirionedd yn methu â'i wneud yn iawn oherwydd diffyg gwybodaeth.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn gymhleth mewn gwirionedd. Felly, os ydych chi'n un ohonyn nhw, rhaid i chi ei drwsio nawr!

Felly, sut ddylai cwch eistedd ar drelar?

Mae gosod cwch ar drelar mewn gwirionedd yn symlach nag yr ydych chi'n meddwl.

Yn gyntaf, mae angen i chi gymryd mesuriadau priodol. Ar ôl hynny, mae'n rhaid i chi drwsio bync y trelar cychod yn iawn.

Unwaith y byddwch yn gwneud hynny, rhaid i chi ailwirio'r holl lefelau a mesuriadau. Wrth i chi sicrhau'r rhain, mae'n dda ichi fynd!

Efallai eich bod wedi cymryd y briff hwn fel cam. Ond rhaid i chi ddarllen ymlaen gan fod gennym yr holl fanylion gyda driliau defnyddiol!

Felly, dechreuwch nawr!

Sut Ydw i'n Gosod Fy Cwch ar Drelar yn Briodol?

Mae gosod y cwch ar drelar yn iawn yn bwysig iawn. Yn fwyaf aml, gallwn weld defnyddwyr yn gosod y cwch ar drelar yn amhriodol.

A gall hyn fod yn broblematig i'r cwch a'r trelar. Felly, sut i osod y cwch ar y trelar yn iawn?

Wel, rydym wedi cyrraedd y broses gyfan yma mewn camau manwl. Felly, cymerwch olwg.

Offer y bydd ei angen arnoch

Er mwyn gosod eich cwch yn iawn ar drelar, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Tryc llaw neu ddoli
 • Lifft
 • Strap tynnu
 • Dril diwifr
 • Gwelodd twll 1 fodfedd
 • Wrench torque
 • Wrench soced
 • Wrench allwedd hecs
 • Pâr o gefail
 • Pren mesur neu dâp mesur
 • Lefel

Cam 1: Cymerwch Fesuriadau Priodol

Cymerwch Fesuriadau Priodol

I ddechrau, rhowch eich cwch ar y trelar a chymerwch rai mesuriadau. Cadwch fwlch 2″ rhwng y cilbren a thop y plât tafod wrth wneud hynny.

Rhaid i'r trawslath fod yn wastad â blaen y bync neu'r rholeri. Hefyd, sicrhewch fod y llygad bwa yn cyrraedd postyn y winch. Os yw hyn yn wir, cadwch y colyn cefn yn y safle A.

Cofiwch fod angen mesuriadau cywir yma. Neu fel arall, efallai y bydd y cwch yn siglo unrhyw bryd wrth i chi ddechrau dilyn y cwch.

Ac o ganlyniad, gall hyn adael materion hollbwysig fel materion yn ymwneud â chyflymder. Felly, rhaid i chi fod yn ymwybodol iawn o'r mesuriad cywir.

Cam 2: Atgyweiria The Boat Trailer Bunks

I drwsio bync y trelar cychod, byddai angen wrench arnoch chi. Ond mae'n rhaid iddo fod yn ddim byd arferol. Dim ond wrench cyffredin a ddefnyddiwn.

I ryddhau'r cnau, defnyddiwch y wrench. Mae'r cromfachau bync ar y trelar cwch yn cael eu dal yn eu lle gan y bolltau hyn.

Fe allech chi ddechrau ym man blaenaf y bync. Yna codwch y bync nes ei fod yn gyfwyneb â gwaelod y cwch. Ar ôl hynny, tynhau nes bod y bync yn ddiogel.

Cam 3: Ailwirio'r Lefel

Ailwirio'r Lefel

Yn olaf, ailwiriwch y lefel a'r mesuriadau. Gwnewch yn siŵr nad yw pwysau'r bêl colfach yn fwy na'r terfyn a roddir.

A'r terfyn yw 10% o gyfanswm pwysau'r cwch a'r trelar. Os ydych chi'n meddwl bod y rhain i gyd yn iawn, mae'n dda ichi fynd.

Felly, dyma'r camau syml y mae angen i chi eu dilyn. A dyna sut y gallwch chi osod eich cwch ar y trelar yn iawn.

Cofiwch un peth pan fyddwch yn llusgo cwch. Os ydych chi'n meddwl bod angen i chi dynnu unrhyw ran o'ch cwch, byddai hwn yn amser gwych.

Achos mae pethau fel tynnu oddi ar y tanc tanwydd cwch byddai'n ei gwneud yn eithaf ysgafnach. Byddai hyn yn gwneud y llwybr llusgo yn fwy cyfforddus mewn gwirionedd. Er mwyn i chi gael llai o bwysau.

Cofiwch un peth pan fyddwch chi wedi gorffen o'r diwedd. Hynny yw, rydych chi’n defnyddio rhaff clymu cwch ar gyfer hyn. Oherwydd gall hyn roi gafael ychwanegol i osod y cwch ar y trelar.

Beth Sy'n Digwydd Os Methaf â Gosod Y Cwch ar y Trelar yn Gywir?

Beth Sy'n Digwydd Os Methaf â Gosod Y Cwch ar Y Trelar yn Briodol

Rydych chi eisoes yn gwybod bod gosod y cwch ar y trelar yn iawn. Neu fel arall, efallai y byddwch yn dod ar draws nifer o broblemau.

A byddai'r problemau gyda'r cwch a'r trelar. Felly, beth sy'n digwydd os na allaf osod y cwch ar y trelar yn iawn?

Wel, y broblem gyntaf y byddech chi'n ei hwynebu yw anodd olrhain eich cwch. Byddai angen mwy o egni arnoch i ddilyn y cwch yr holl ffordd i'r gyrchfan.

Hyd yn oed os gallwch chi ei wneud, byddai mwy o bwysau ar eich trelar. Weithiau, nid yw'r pwysau yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal. A dyna pam y gall y trelar gael aflonyddwch.

Efallai y byddwch yn sylwi bod rhannau bach y trelar yn cael eu difrodi. Gallai hyn effeithio ar olwynion y trelar hefyd. A gallai fod hyd yn oed mwy problemau gyda'r trelar oherwydd hyn.

Heblaw am y trelar, gallai eich cwch fod mewn perygl hefyd. Oherwydd gallai peidio â gosod y cwch ar y trelar yn iawn ddylanwadu ar y cwch.

A chofiwch y gall hyn hefyd roi crafiadau ar y cwch. Felly, rydych chi'n deall y gallai fod llawer o faterion o ganlyniad i hyn.

Felly, rhaid i chi sicrhau eich bod yn gosod y cwch ar y trelar yn iawn.

Camgymeriadau Cyffredin y mae Pobl yn eu Gwneud

Wrth osod eich cwch ar drelar yn iawn, mae yna ychydig o bethau i'w cadw mewn cof.

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod y cwch yn wastad - bydd hyn yn sicrhau bod y trelar a'r cwch yn symud i'r un cyfeiriad ac nad yw tir anwastad yn effeithio arnynt.

Yn ail, defnyddiwch ddigon o strapio - dylai'r trelar allu gwneud hynny trin pwysau'r cwch ac unrhyw offer y gallech fod yn ei dynnu.

Ac yn olaf, gwnewch yn siŵr bod eich cwch wedi'i gysylltu'n dynn â'r trelar; os nad ydyw, gallai siglo neu bownsio wrth deithio, a allai achosi difrod i'r ddau wrthrych.

Pa mor hir ddylai'r trelar fod?

Pa mor hir ddylai'r trelar fod

Ni ddylai trelar cwch fod mor hir neu mor fyr â hynny. Mae hynny'n golygu bod yn rhaid iddo fod yn ddelfrydol gyda'r hyd. Nawr, byddech chi'n meddwl tybed beth yw hyd delfrydol trelar.

Wel, mae'n rhaid iddo fod yn bendant yn hirach na'r cwch. Ac mae'n rhaid i'r hyd fod tua 2 droedfedd yn hirach na'r cwch.

Ond os yw'r trelar yn llawer hirach, efallai y bydd y cwch ychydig yn rhydd wrth lusgo. A byddai trelar byrrach hefyd yn anghyfleus hefyd.

Cwestiynau Cyffredin

A allaf gydbwyso trelar y cwch fy hun heb unrhyw gymorth?

Gallwch, gallwch chi gydbwyso'r trelar cwch eich hun heb unrhyw gymorth. Fel, nid oes angen unrhyw help proffesiynol o gwbl.

Fodd bynnag, efallai y bydd angen ychydig o aelodau arnoch tra byddwch yn dilyn eich cwch. Does ond angen i chi wneud yn siŵr eich bod chi gosod dy gwch ar y trelar yn iawn. Unwaith y byddwch chi'n ei wneud, rydych chi'n iawn.

A oes angen i mi lefelu pwysau'r cwch yn gyfartal ar y trelar?

Oes, dylech geisio lefelu pwysau eich cwch yn gyfartal ar y trelar. Mae hyn yn bwysig oherwydd gallwch ddilyn eich cwch yn gyfleus.

Ac os na allwch wneud hynny, efallai y bydd y trelar yn cael ei effeithio. Cofiwch fod yn rhaid i bwysau'r bêl colfach fod tua 10% o gyfanswm y pwysau.

A all trelar fy nghwch siglo?

Oes, gall trelar cwch siglo ar adegau. Gall hyn ddigwydd am wahanol resymau. Ond y rheswm mwyaf cyffredin am hyn yw'r gwynt yn chwythu ar draws.

Felly, mae angen i chi sicrhau bod y gefnogaeth yn ddigon cryf i ategu'r gwynt. Mae hynny'n golygu bod angen i chi fod yn ofalus wrth lusgo'r cwch.

Y Geiriau Terfynol

Nawr rydych chi'n gwybod sut ddylai cwch eistedd ar drelar! Cawsoch hefyd nifer o ddriliau a fyddai o gymorth i chi.

A dyma'r awgrym olaf i chi cyn i ni arwyddo. Os ydych llwybr eich cwch am bellter hir, ei orchuddio â rhywbeth.

Gall hyn helpu eich cwch i beidio â mynd yn fudr yn y cyfamser.