Sut i Amnewid Llawr Cwch? - Mewn 5 Cam Syml

Y rhan fwyaf sensitif ond pwysig o'ch cwch yw llawr y cwch. Pam? Oherwydd ei fod yn dod i gysylltiad uniongyrchol â'r dŵr sy'n ei wneud yn draul. Felly, efallai y bydd angen i chi ei ddisodli ar ôl amser penodol.

Felly, efallai eich bod yn pendroni sut i adnewyddu llawr y cwch.

Wel, mae ailosod lloriau cychod yn gofyn am bum cam haws. Yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddatgysylltu'r deunyddiau llawr ac yna tynnu'r hen loriau. Ar ôl hynny mesurwch y pren haenog ar gyfer lloriau newydd a'i osod. Yn olaf, gorchuddiwch y lloriau gyda charped a mat ffibr allanol gyda chymorth resin.

Felly os ydych chi'n fodlon gwybod mwy o fanylion amdano, mae'r erthygl gyfan hon i chi i'ch goleuo â hynny.

Gadewch i ni beidio ag oedi a neidio i mewn iddo.

Amnewid Llawr Cwch: Opsiynau Deunydd Llawr

Amnewid Lloriau ar Hen Gwch

Y math o gwch yr ydych yn berchen arno bob amser fydd yn penderfynu ar ei ddeunydd. Fodd bynnag, mae yna ystod eang o opsiynau ar eich cyfer chi hefyd. Er enghraifft, bwrdd sment ffibr, bwrdd ffibr, bwrdd thermo-lite, ac ati.

Y rhan orau yw os byddwch chi'n dewis lloriau o ansawdd da, byddwch chi'n dda i fynd am flynyddoedd. Os gofynnwch i ni beth fyddai'r opsiynau gorau yna byddai rhai o'r awgrymiadau

 • Lloriau alwminiwm
 • Lloriau carped morol
 • Lloriau teils PVC
 • Llawr morol rwber
 • Lloriau Cynfas
 • Lloriau finyl morol
 • Lloriau Pren

Dyma'r opsiynau lloriau cyffredin ac effeithiol ar gyfer eich cwch.

Offerynnau / Offer sydd eu hangen arnoch chi

Mae newid lloriau'r cwch yn broses hir a fesul cam. I ddilyn y rhai bydd angen rhai offer arnoch. Mae rhain yn-

 • Pren haenog
 • Carped neu orchudd llawr
 • Dril pŵer
 • Epocsi
 • Mat gwydr ffibr
 • Gwelodd y cylchlythyr

Byddwch yn bendant yn gweld yr offer hyn yn ddefnyddiol wrth ailosod llawr eich cwch.

Amnewid Llawr Cwch: mewn 5 Cam

Amnewid Llawr Cwch

Os dewch chi o hyd i'ch llawr soeglyd a sbyngaidd yna dyma'r dangosydd ar gyfer ailosod y llawr. Un peth y mae angen i chi ei gadw mewn cof yw na fyddai gosod llawr cwch newydd yn niweidio'ch cwch. Mewn gwirionedd, byddai'n gwneud eich cwch yn gynaliadwy a pharhaol.

Nid yw'r broses o ailosod llawr y cwch mor anodd â hynny. Gallwch chi ei gynnal yn hawdd ar eich pen eich hun trwy ddilyn y camau yn unol â hynny. Yma rydym yn trafod pob cam gyda manylion manwl gywir.

Felly os oes gennych ddiddordeb ynddo, mae'r segment canlynol yn bwysig i chi-

Cam 1: Datgysylltu Atodiadau Llawr

Tynnwch yr hen seddi, pileri, carpedi, neu unrhyw bethau eraill sydd wedi'u cysylltu â'r hen lawr. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi tynnu'r holl wisgo a phob cysylltiad sydd wedi'i gysylltu'n uniongyrchol â'r llawr.

Cam 2: Tynnu Hen Loriau

Nawr mae'n bryd tynnu'r hen loriau o'r cwch. Mae'n bwysig iawn cadw'r hen loriau yn gyfan. Gan y bydd yn eich helpu i gael y mesuriad perffaith ar gyfer yr un newydd.

Bydd hefyd yn eich arwain i wneud y tyllau sgriw perffaith ar gyfer tebygrwydd dec. Gadewch o leiaf 3 i 4 modfedd o ymyl o amgylch ymyl yr hen lawr. Bydd yn amddiffyn ochrau eich cwch rhag difrod.

A rôl bwysicaf hyn yw cefnogi'r llawr newydd. Bydd yn gweithio fel mowld o'r llawr mwy newydd ac yn ei gefnogi.

Cam 3: Mesur Llawr Newydd Pren haenog

Mesur Llawr Cwch

Nawr mae'n amser mesur y darn newydd o pren haenog. Y ffordd orau fyddai defnyddio'r hen dempled neu'r llawr. Nawr socian y darnau mesuredig ag epocsi.

Bydd yn eich helpu i selio'r dŵr allan o'r bwrdd. Ar ôl sychu'r epocsi allan, gallwch chi ddechrau ei sgriwio yn ei le.

Mae lleoli a mesur tyllau sgriw yn bwysig iawn yma. Ceisiwch ddilyn y llawr hŷn am hynny. Sicrhewch fod y tyllau sgriwio'n gywir gyda diamedrau perffaith.

Cam 4: Gorchudd Llawr Newydd

Mae'n bryd gorchuddio'r lloriau newydd gyda mat gwydr ffibr. Mae'n rhaid i chi ei selio â'r llawr gan ddefnyddio resin gwydr ffibr. Ac ar ôl i'r resin sychu mae gennych ymylon rhy anwastad.

Gallwch lyfnhau'r ymylon gydag anfonwr meddal. Nawr drilio tyllau sgriw yn y mat gwydr ffibr.

Cam 5: Gosod Carped Allanol

Rydyn ni bron â gorffen gyda'n gosodiad. Nawr gallwch chi osod y carped allanol. A nawr gallwch chi osod yr holl seddi a gwifrau a ffitiadau eraill. Hefyd, gallwch chi osod yr eitemau ar y dec.

Weithiau mae pobl hefyd yn wynebu problemau cebl sbardun cwch.

Camgymeriadau i'w Osgoi Wrth Amnewid Llawr Cwch

Mae rhai camgymeriadau cyffredin y mae pobl yn eu gwneud wrth ailosod llawr cwch. Nid ydym am i chi ei ailadrodd. Dyna pam yr ydym yn sôn am y camgymeriadau mwyaf cyffredin yn y canlynol.

 • Peidiwch byth â defnyddio hoelion ar gyfer llawr y cwch. Mae'n gwneud y llawr yn gwanhau strwythur y cwch. Felly rydych chi'n niweidio hirhoedledd y cwch.
 • Ceisiwch osgoi defnyddio'r deunydd anghywir. Mae'n bwysig iawn dewis deunydd addas ar gyfer eich cwch. Fel arall, efallai na fydd yn aros mor hir ag y disgwylir. Efallai y byddwch chi'n wynebu rhai problemau eraill hefyd.
 • Yn olaf, Peidiwch ag anghofio datrys y pydredd. Efallai y bydd llawr eich cwch yn pydru oherwydd lleithder ac amlygiad i ddŵr. Felly os ydych chi'n darganfod unrhyw bydredd, dim ond sgwriwch ef allan ar unwaith. Fel arall, mae siawns uchel y bydd yn niweidio'ch cwch yn barhaol.

Mae problem cychod Stratos yn broblem gyffredin arall y gallech ei hwynebu heblaw am broblemau lloriau.

Sut i ffitio llawr cwch?

Gosod llawr cwch

Nid yw gosod llawr cwch mor anodd ag y mae'n ymddangos ar y dechrau. Gydag ychydig o amser ac ymdrech, gallwch gael llawr newydd, pwrpasol mewn dim o amser!

Dyma hanfodion sut i ffitio llawr cwch:

1. Mesurwch yr ardal lle bydd y llawr newydd yn mynd. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o ba faint a siâp y lloriau y bydd angen i chi eu prynu.

2. Torrwch y lloriau newydd i faint, gan ddefnyddio cyllell finiog neu lif pŵer. Gwnewch yn siŵr bod yr holl ddarnau'n ffitio gyda'i gilydd yn glyd cyn symud ymlaen i'r cam nesaf.

3. Gosodwch unrhyw galedwedd y bydd ei angen i sicrhau bod y lloriau newydd yn eu lle. Gall hyn gynnwys sgriwiau, hoelion, neu stribedi gludiog.

4. Gosodwch y llawr newydd yn ei le a'i osod yn ei le. Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio clampiau neu bwysau i gadw popeth yn ei le tra bod y glud yn sychu.

5. Gadewch i'r glud sychu'n llwyr cyn cerdded ar neu ddefnyddio'r llawr newydd ei osod.

Sut i ddiddosi llawr cwch pren haenog?

Un ffordd o ddiddosi lloriau cychod pren haenog yw defnyddio seliwr. Gellir cymhwyso hwn gyda brwsh neu rholer a bydd yn creu rhwystr rhwng y pren a'r dŵr. Mae selwyr yn dod mewn amrywiaethau clir a lliw, felly gallwch chi ddewis yr edrychiad rydych chi ei eisiau ar gyfer eich cwch.

Opsiwn arall ar gyfer diddosi lloriau cychod pren haenog yw defnyddio gorchudd sy'n cael ei gymhwyso fel paent. Mae haenau ar gael mewn amrywiaethau clir a lliw, felly gallwch chi eto ddewis yr edrychiad rydych chi ei eisiau ar gyfer eich cwch.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Gosod llawr cwch

Beth yw'r math gorau o bren ar gyfer lloriau baedd?

Ymhlith nifer o opsiynau, pren derw yw'r un mwyaf addas ar gyfer lloriau cychod. Mae coedwigoedd derw yn gyfeillgar i'r gyllideb ac yn gynaliadwy. Bydd yn darparu ymwrthedd pydredd ynghyd â chryfder lloriau eich cychod. Mae pren haenog morol yn opsiwn gwych arall ar gyfer lloriau cychod. Mae'n hawdd ei addasu gydag offer sylfaenol.

Beth ddylai fod trwch delfrydol llawr y cwch?

Mae trwch priodol yn chwarae rhan hanfodol mewn lloriau cychod. Ar gyfer lloriau da, mae ¾ yn ddigon da. Gallwch fynd am ½ neu ¾ yn ôl eich cwch a'ch dewis. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis deunydd da ar gyfer eich cwch. Felly gallwch chi sicrhau lloriau hirhoedlog.

Pa mor hir fel arfer mae llawr cwch yn para?

Byddwch yn synnu o wybod bod hyd oes llawr cwch tua deg i ugain mlynedd. Mewn gwirionedd, mae rhai cychod yn para'n hirach na hynny. Ond yn bennaf mae'r oes yn dibynnu ar sut rydych chi'n trin eich cwch. sy'n golygu sut ydych chi'n defnyddio'ch cwch. Hefyd sut rydych chi'n gwneud gwaith cynnal a chadw gydag amser.

oes llawr

Pa mor drwchus ddylai pren haenog fod ar lawr y cwch?

Mae'n bwysig dewis trwch sy'n briodol ar gyfer y math o gwch sydd gennych a'r amodau y caiff ei ddefnyddio ynddo.

Dylai trwch y pren haenog a ddefnyddir ar gyfer llawr y cwch fod rhwng 1/2 a 5/8 modfedd. Mae unrhyw beth teneuach na hynny yn rhy wan ac ni fydd yn darparu digon o gefnogaeth, yn enwedig ar gyfer cychod mwy.

Sawl haen o wydr ffibr sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer llawr cwch?

Bydd yr ateb yn dibynnu ar drwch y brethyn gwydr ffibr rydych chi'n ei ddefnyddio a thrwch dymunol y llawr gorffenedig.

Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio 6 oz. brethyn gwydr ffibr ac rydych chi eisiau llawr gorffenedig sy'n 1/4″ o drwch, bydd angen 4 haen o wydr ffibr arnoch chi. Os ydych chi'n defnyddio 8 oz. brethyn gwydr ffibr ac rydych chi eisiau llawr gorffenedig sy'n 1/2 ″ o drwch, bydd angen 8 haen o wydr ffibr arnoch chi.

Gall y math o resin a ddefnyddir hefyd effeithio ar nifer yr haenau o wydr ffibr sydd eu hangen. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio resin polyester, bydd yn cymryd mwy o haenau i gyflawni'r un trwch â resin epocsi.

Geiriau terfynol

Gobeithiwn y gallwn ddatrys eich holl ymholiadau ynghylch sut i adnewyddu llawr y cwch. Os ydych chi'n poeni am lawr eich cwch gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis y deunydd llawr cywir.

Un awgrym ychwanegol i chi, gwnewch yn siŵr bod eich cwch yn cael ei gynnal a'i gadw'n iawn gydag amser. Bydd hynny'n cynyddu hyd oes eich cwch.

Welwn ni chi yn fuan gyda rhai pynciau diddorol eraill. Tan hynny cael amser gwych!