Sut i Ddiogelu Eich Caiac Rhag Pelydrau Niweidiol yr Haul - Gwarchodwyr Caiac

Gwarchodwyr Caiac

Diogelu eich eiddo yw'r peth pwysicaf wrth fod yn berchen arno. Ni fydd ei oes a'i ymarferoldeb ond cystal â'i ofal a'i gynnal a'i gadw, ni waeth beth ydyw.

Po fwyaf penodol yw'r nwydd, y mwyaf o sylw sydd ei angen arno yn syml oherwydd ei fod hefyd yn golygu bod ganddo ofynion arbennig.

Mae caiacau yn enghraifft wych o hyn. Fel llestri padlo hynod arbenigol, maent yn amlbwrpas iawn a gellir eu cymhwyso mewn llawer o wahanol sefyllfaoedd.

Defnyddir caiacau fel arfer ar gyfer hamdden a bysgota, ond mae gwylio adar, hela, sesiynau dŵr gwyn llawn adrenalin, a hyd yn oed ffotograffiaeth i gyd yn elwa ohonynt.

Hebddo, ni ellir gwneud rhai gweithgareddau dŵr yn effeithiol.

Felly, os ydych chi'n angerddol am dreulio amser ar y dŵr, mae'n rhaid i chi wybod sut i amddiffyn eich cwch padlo.

Yng ngweddill yr erthygl hon, rydym yn siarad am berygl cudd nad yw llawer o gaiacwyr yn meddwl amdano.

Gwarchod y Caiac

Gwarchod y Caiac

Fel llongau trwm eu defnydd sy'n aml yn agored i elfennau garw fel glaw neu hyd yn oed eira, gwyntoedd cryfion, a materion eraill sy'n gysylltiedig â'r tywydd.

Wrth gwrs, mae peryglon corfforol yn y dŵr hefyd fel creigiau, pren, a malurion eraill.

Yn syml, cludo'r caiac i'r dŵr ac oddi yno hefyd trin a storio mae'n dod â pheryglon posibl.

Traul a gwisgo, crafiadau a tholciau, mae'r cyfan yn gyffredin iawn ac yn arferol gyda chaiacau.

Fodd bynnag, cânt eu hadeiladu i wrthsefyll y cyfan gan mai dyna y maent i fod i'w wneud. Diogelu'r caiacwr a chaniatáu'r amodau padlo gorau posibl yw hanfod caiacau.

Yn gadarn, yn alluog, ac yn wydn, bydd y mwyafrif ohonynt yn para am flynyddoedd lawer gyda chynnal a chadw priodol.

Fodd bynnag, mae un peth a all ddifetha caiac y tu hwnt i'w atgyweirio na wnaethom sôn amdano o hyd: yr Haul.

Er ei fod yn rhoi bywyd i'r blaned ac er na fyddem yn goroesi hebddo, mae'r Haul hefyd yn gallu rhedeg llawer o bethau.

Mae'n rhoi llosgiadau i ni ac yn gwneud ein croen yn goch os na fyddwn yn amddiffyn ein hunain yn gywir, mae'n rhy llachar i'n llygaid ac mae'n cyfyngu ar olwg pan mai dyma'r cryfaf.

Gyda gwrthrychau difywyd sy'n diffyg gofal priodol, mae'r pelydrau UV sy'n dod o seren ein system solar yn beryglus iawn.

Nid yn unig y gall doddi rhai deunyddiau, ond mae'r rhan fwyaf o wrthrychau'n mynd yn welw dros amser ac yn colli llawer o'u priodweddau.

Mae caiacau yn dueddol o fod yr un fath os na chânt eu hamddiffyn.

Diogelu Caiacau rhag yr Haul

Yr unig ffordd i amddiffyn eich caiac gwerthfawr rhag pelydrau UV niweidiol yw buddsoddi mewn storio a chynnal a chadw priodol.

Daw hynny mewn amrywiaeth o bosibiliadau, ond i fod yn berffaith ddiogel dylech sicrhau eich bod yn gwneud pob un ohonynt.

Mae'n well bod yn ddiogel nag edifar, yn enwedig gyda buddsoddiad fel caiac, nwydd y mae'r gweithgaredd yn amhosibl hebddo.

Ei Storio Allan o'r Haul

Ei Storio Allan o'r Haul

Yn gyntaf oll, yn syml, mae'n rhaid i chi gadw'ch caiac yn llwyr bob amser i ffwrdd o amlygiad uniongyrchol i'r Haul. Nid oes unrhyw symud o'i gwmpas a dyma'r rhan bwysicaf o'r cyfan.

P'un a yw'n storfa fewnol neu'n fan y tu allan lle byddwch chi'n ei orchuddio, mae angen iddo fod mewn cysgod.

Gwell eto, gwnewch yn siŵr ei fod yn ardal dywyll a sych. Byddai eich garej neu ryw fath o sied sydd gennych ar eich eiddo yn berffaith.

Mae yna lawer o atebion storio i'ch helpu chi, o reiliau hongian uwchben i fowntiau wal sy'n cadw'r caiac naill ai i fyny neu i'r ochr.

Os nad yw hyn yn opsiwn ac nad oes gennych unrhyw storfa sbâr y tu mewn, peidiwch â phoeni. Gallwch gael gorchudd caiac a gorchuddio eich llong pryd bynnag nad ydych yn ei ddefnyddio.

Mae gorchuddion caiac arbennig wedi'u bwriadu ar eu cyfer. Maent yn gwneud y gorau o amddiffyniad yr Haul ac yn amharu ar eu dylanwad niweidiol ar blastig.

Mae'n diogelu'r tu mewn a'r tu allan gan fod y corff cyfan wedi'i orchuddio ar unwaith. Mae hyd yn oed adrannau arbennig, ychwanegol ar gyfer y talwrn.

Yn union fel gyda'ch car neu feic modur, mae angen gorchudd caiac arnoch i ofalu amdano yn y ffordd iawn.

Amddiffynnydd Haul Caiac

Amddiffynnydd Haul Caiac

Felly fe wnaethom drafod storio, ond beth am amddiffyniad rhag yr Haul tra'ch bod chi'n ei ddefnyddio?

Mae tywydd heulog a chlir yn cyflwyno'r amodau gorau posibl ar gyfer caiacio, ond nid yw'n ddelfrydol ar gyfer y deunydd oherwydd ei fod yn agored am oriau.

Mae ei ddefnyddio bob dydd, neu hyd yn oed bob yn ail ddiwrnod yn y bôn yr un fath â phe bai'n sefyll yn yr iard, heb ei orchuddio a heb ei amddiffyn.

Mae yna ateb da ar gyfer hyn hefyd a daw ar ffurf amddiffynwyr caiac.

Mae hwn yn chwistrell yr ydych yn ei gymhwyso i gorff cyfan eich caiac ac mae'n gweithredu fel eli haul i'ch llestr padlo.

Yn union yr hyn y mae eli haul yn ei wneud ar gyfer croen dynol, mae'r amddiffynnydd hwn yn ei wneud ar gyfer corff plastig caiacau.

Bydd ei orchuddio â'r chwistrell hon yn amharu ar y rhan fwyaf o'r pelydrau niweidiol ac yn atal eu priodweddau niweidiol ar y caiac.

Bydd y plastig brau o dan y chwistrell yn aros yn gyfan ac ni fydd yn methu wrth i amser fynd heibio.

Nid yn unig y mae'n effeithiol, ond mae hefyd yn rhad ac felly'n berffaith i'w ddefnyddio bob dydd. Cadwch botel sbâr yn eich offer caiac bob amser.

Yn olaf ond nid lleiaf, mae yna ateb radical y gallwch chi ei gyrraedd hefyd. Os ydych yn poeni am eich caiac, os yw eisoes yn hen, wedi treulio, ac wedi rhwygo, gallech geisio caiacio yn bennaf pan fydd yr Haul yn mynd i ffwrdd.

Dyddiau hir yr haf yw'r gorau ar gyfer hyn gan ei fod yn dal yn llachar tan 8 PM neu hyd yn oed 9 PM heb iddo fod yn heulog o reidrwydd.

Os byddwch chi'n strategeiddio pan fyddwch chi'n caiac ac yn ei gyfuno â storfa briodol, bydd eich caiac yn ddiolchgar i chi.

Er ein bod ar y pwnc o beidio â gwneud y caiac yn agored i heulwen, gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn ei orchuddio tra'i fod yn cael ei gludo.

P'un a yw y tu mewn i'ch car, ar drelar, neu ar y to, gwnewch ymdrech i'w orchuddio â rhywbeth.

Nid oes angen gorchudd caiac pwrpasol nac unrhyw beth arbennig.

Bydd unrhyw hen orchudd yn gwneud nes i chi ei roi yn y dŵr a'i chwistrellu â'r amddiffynnydd.

Erthyglau Perthnasol