Sut i Bysgota Abwyd Clebran - Tactegau Arbenigol Ar Gyfer Pob Tymor

Archwiliwch botensial llawn yr abwyd clebran ar ôl darllen yr erthygl ar sut i bysgota abwyd clebran yn y golofn ddŵr ganol a dŵr dwfn.

Gall nofio ac abwyd troellwr gymryd llawer o'ch amser ac efallai na fyddant yn cynnig cynhyrchiant rhyfeddol. Felly, mae defnyddwyr wedi symud tuag at bysgota clebran, sy'n cynnig dull hawdd ei ddefnyddio o ddal pysgod mewn gwahanol dymhorau heb fanteisio ar lawer o'ch amser gwerthfawr.

Mae Chatterbait yn cynnwys llafn hecsagonol sydd wedi'i asio â phen a jig dirgryniad, a all ddenu'r pysgod yn effeithiol hyd yn oed yn y colofnau dŵr dwfn a dŵr canol.

Felly, gan gynnig cynhyrchiant uchel, yn enwedig yn ystod hafau. Mae'n well gen i bob amser bysgota abwyd clebran yn yr haf oherwydd mae'n fy helpu i archwilio potensial llawn y rhain abwyd. Fodd bynnag, nid yw hyn i gyd i'w galluoedd. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am eu swyddogaethau a sut i bysgota abwyd clebran, daliwch ati i ddarllen yr erthygl isod.

Sut i bysgota abwyd clen?

Ffynhonnell: kayakanglermag.com

Mae Chatterbait yn wahanol i droellwr arferol, ac efallai y bydd angen peth amser arnoch i'w ddysgu cyn cyflawni'r canlyniadau dymunol. Nid yn unig y gall ddenu amrywiaeth o bysgod, ond mae wedi llwyddo i wneud ei enw ymhlith pysgotwyr proffesiynol a hobïwyr ac mae bron wedi disodli ei gymar a grybwyllwyd yn flaenorol.

Fodd bynnag, gall ddangos canlyniadau amrywiol ar gyfer gwahanol dymhorau, ac felly, rydym wedi datblygu canllaw ar y broses o bysgota am abwyd clen ar gyfer yr holl dymhorau. Felly, gadewch inni blymio'n ddyfnach i'r erthygl.

Pysgota Chatterbait yn y Gaeafau

Ffynhonnell: wired2fish.com

Nodweddir gaeafau gan dymheredd dŵr isel, a all orfodi'r pysgod i fyw'n ddyfnach i'r dŵr am gynhesrwydd ychwanegol, ac felly, gall Pysgota Chatterbait fod yn anodd iawn yn y tymor hwn. Rydym yn argymell yn gryf chwilio am abwyd mewn sefyllfaoedd o'r fath. Gall eich helpu i adnabod cuddfan y pysgod a dal eich ysglyfaeth yn hawdd.

Yr allwedd yw cael gwybodaeth ddyfnach am batrwm byw y rhywogaethau hyn a'u cuddfannau cyffredin fel chwyn, creigiau, ac ati. Gallwch hefyd chwilio am newidiadau dyfnder i gloi eich ysglyfaeth.

Fodd bynnag, rhaid i chi hefyd fod yn amyneddgar ac aros i'r pysgod ddal yr abwyd. Mae'n well gan fwyafrif y defnyddwyr fewnosod yr abwyd clebran yn fertigol ac yna gadael iddo ddisgyn i'r gwaelod.

Byddant hefyd yn cyflwyno'r abwyd o flaen y pysgod os oes rhaid iddynt gael y canlyniadau gorau. Fodd bynnag, un peth sy'n werth sylwi arno yma yw bod yn hynod ofalus wrth ddod â'r abwyd yn ôl i'r cwch. Dylech godi blaen y wialen i atal y pysgod rhag dianc.

Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n taro'r abwyd mewn chwyn a strwythurau cysylltiedig eraill os dewch chi ar eu traws, oherwydd gall ddenu amrywiaeth o bysgod, yn enwedig mewn amodau oer ac oer.

Chatterbait Pysgota yn yr Haf

Ffynhonnell: themeateater.com

Mae'r dechneg pysgota pŵer yn cael ei ffafrio yn fawr yn nhymor yr haf. Bydd yn eich helpu i ddal y rhan fwyaf o'r ysglyfaeth mewn amser cyfyngedig a bydd yn arbed llawer o amser i chi ar gyfer tasgau eraill. Yn yr un modd, rydym yn awgrymu'n gryf y dylid defnyddio chatterbait yn y nos oherwydd ei ddirgryniad dwys a'i ganlyniadau rhyfeddol.

Mae hyn oherwydd y diffyg golau yn ystod y nos, sy'n lleihau gweledigaeth y pysgod, ac mae dirgryniad yr abwyd yn gorfodi'r pysgod i symud tuag at yr ymyl.

At y diben hwn, fe'ch cynghorir i wneud castiau clocwedd a gorchuddio'r corff dŵr cyfan gyda'r abwyd. Bydd hyn yn eich helpu i ddal mwy o bysgod. Fodd bynnag, os ydych chi'n dal i deimlo nad ydych chi'n gallu eu dal, ceisiwch fyrhau'r trelar nes bod y pysgodyn yn cymryd yr abwyd.

Ar ôl ei ddefnyddio a’i arsylwi’n rheolaidd, rydym wedi sylweddoli bod yr abwyd clebran yn gwneud rhyfeddodau yn nhymor yr haf ac yn dangos ei lawn botensial. Fodd bynnag, rhaid i chi fod yn fedrus yn hyn o beth cyn y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer dal pysgod.

Pysgota Chatterbait yn yr hydref

Ffynhonnell: thefishingwire.com

Mae patrwm y tywydd yn newid eto yn nhymor yr hydref, ac felly hefyd y gweithgaredd pysgod. Gallwch chi ddweud yn hawdd y gwahaniaeth rhwng effeithiolrwydd pysgota abwyd clen yn yr haf a'r hydref.

Fodd bynnag, mae yna wahanol ddulliau y gellir eu mabwysiadu mewn amodau o'r fath er mwyn trap y pysgod yn effeithiol. Gallwch naill ai ei daro i'r gwaelod neu ei nofio yn y dŵr canol, yn union fel crankbait ac abwyd nofio, yn y drefn honno.

Yn yr un modd, gallwch hefyd fynd am safle fertigol fel y gwnaethoch yn achos dŵr oer. Canfuwyd hefyd ei fod yn hynod effeithiol. Fodd bynnag, os teimlwch nad yw'r dull hwn yn gweithio i chi, symudwch yr abwyd yn araf yn y golofn dŵr canol i ddal cymaint o bysgod ag y gallwch.

Hefyd, dylech fod yn barod yn feddyliol ar gyfer dal abwyd mawr yn y tymor hwn a chymryd camau priodol yn hyn o beth i atal yr ysglyfaeth rhag dianc.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r tywydd gorau ar gyfer pysgota abwyd clebran?

Mae tymhorau’r haf a’r gwanwyn yn ddelfrydol ar gyfer pysgota abwyd clen gan fod y rhain yn cael eu nodweddu gan weithgaredd pysgod uchel yn y dŵr, a gallwch chi ddal ysglyfaeth helaeth yn hawdd fel yn erbyn gaeafau lle mae pysgod yn byw yn ddyfnach yn y dŵr ac yn anodd i'r abwyd.

Yn yr un modd, mae'n well gan y mwyafrif o'r gweithwyr proffesiynol abwydo ar arwynebau dŵr garw, yn enwedig yn ystod gwyntoedd cryfion, i ddal nifer fawr o ysglyfaeth.

Oes angen trelar arnoch chi ar abwyd clebran?

Er y gall chatterbait ddal amrywiaeth eang o bysgod yn effeithiol a chynnig profiad pysgota cynhyrchiol i chi, rydym yn dal i awgrymu defnyddio trelar plastig meddal gydag ef.

Bydd yn eich helpu i ddal nifer ychwanegol o bysgod mewn amser cyfyngedig a bydd hefyd yn gwella apêl esthetig gyffredinol y cynnyrch. Felly, yn cynnig manteision lluosog yn y tymor hir.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng abwyd clebran ac abwyd troellwr?

Y prif wahaniaeth rhwng y ddau abwyd pysgota hyn yw'r glaswellt. Mae'r abwyd clebran fel arfer yn cynnig jig dirgrynol oherwydd ei lafn hecsagonol ac mae cylch hollt ynghlwm wrtho.

Mae'r holl bethau hyn ynghlwm yn uniongyrchol â'r pen, ac nid yw hynny'n wir gyda spinnerbait. Nodweddir yr olaf gan abwydau cyfagos ac mae'n gymharol haws ei weithredu; fodd bynnag, mae'r cyntaf yn fwy cynhyrchiol.

Lapio Up

Mae pysgota Chatterbait wedi denu sylw gweithwyr proffesiynol yn ogystal â hobïwyr ac mae wedi disodli nofio a throellwr yn llwyr. Wedi'i nodweddu gan gynnwys jig dirgrynol a llafn hecsagonol, gall ddal llawer iawn o ysglyfaeth yn effeithiol o fewn amser cyfyngedig ac mae'n arddangos effeithlonrwydd rhyfeddol yn nhymor y gwanwyn a'r haf.

Roedd yr erthygl yn cynnig rhai cipolwg ar sut i bysgota abwyd clebran i'ch helpu i gyflawni'r canlyniadau dymunol a chynhyrchiant uchel heb unrhyw anhawster.