Sut i Wneud Sedd Caiac yn Fwy Cyfforddus - Lefelau Cysur Pwysig

Defnyddio llong i groesi'r dyfroedd a chyrraedd lle rydych chi eisiau bod yw sut mae pobl wedi bod yn gwneud pethau ers cenedlaethau.

Boed yn gwch pren hen ffasiwn sydd prin yn dal at ei gilydd neu'n rhywbeth modern a diweddaraf ym myd llestri personol, go brin ei fod o bwys cyn belled â'i fod yn gwneud y gwaith.

Fodd bynnag, ar gyfer rhai sefyllfaoedd a gweithgareddau, mae'n wirioneddol bwysig beth rydych chi'n ei dynnu allan yn y dŵr a sut rydych chi'n ei ddefnyddio.

Er enghraifft, ar hyn o bryd, y math mwyaf poblogaidd o gwch bach personol yw'r caiac. Mae'r un mor bwysig i bysgotwyr a'r rhai sy'n chwilio am hamdden.

Gellir defnyddio caiacau ar gyfer ffotograffiaeth natur, hela, a hyd yn oed fel ymarfer corff a chwaraeon. Gellir dadlau mai nhw yw'r llestr mwyaf amlbwrpas sydd allan yna hefyd oherwydd gallwch chi ffitio pob math o offer anhygoel iddyn nhw.

Mae yna ddigon o fowntiau, mowldiau, hatches, a rheiliau a all ddal pob math o offer p'un a yw ar gyfer pysgota neu rywbeth arall.

Nawr, mae hynny i gyd yn berffaith iawn ac yn dandi ond mae un mater nad yw hyd yn oed y caiacau i'w weld bob amser wedi dod i'r fei.

Dyna fyddai'r cysur, yn benodol pa mor gyfforddus yw'r sedd. Fel y gallwch ddychmygu, nid yw'n ddelfrydol treulio'r diwrnod cyfan allan yn yr anialwch, ar y dŵr, mewn rhywbeth mor fach â chwch un person.

Mae angen cymaint o gysur â phosibl ond y cyfan a gewch mewn gwirionedd gyda chaiacau yw'r sedd. Neu ydych chi?

Caiacau a Seddi

Caiacau a Seddi

Mewn gwirionedd, nid yw pob caiac yn cynnwys sedd bwrpasol. Felly, ni ellir ateb mor hawdd i'r cwestiwn teitl o sut i wneud sedd caiac yn fwy cyfforddus.

Nid yw llawer o gaiacau, yn enwedig opsiynau lefel mynediad a chyllideb, yn dod â seddi gwirioneddol, dim ond ardaloedd wedi'u mowldio lle rydych chi'n eistedd. Does dim clustogi, cynhalydd cefn, drychiad … dim cysur o gwbl.

Beth mae hyn yn ei olygu yw oni bai bod gennych sedd bwrpasol fel nodwedd ychwanegol ar gaiac, ni fydd cysur i brofi.

Nid yw hyd yn oed rhai caiacau penodol sydd â seddi arbennig y gellir eu tynnu allan ar unrhyw adeg yn gwneud llawer yn hynny o beth.

Nid yw'r seddi y mae'r gwneuthurwr yn eu pacio wrth ochr y llong fel arfer yn gyfforddus o gwbl.

Mae'r rhai sy'n poeni am eu cysur a'u cefnogaeth cefn yn mynd â nhw allan ar unwaith ac yn eu cyfnewid am rywbeth arall neu'n gwneud rhywbeth arall i'w gwneud yn fwy cyfforddus.

Felly beth ellir ei wneud?

Cael Gwell Sedd

Dyma'r ateb mwyaf rhesymegol i fynd ag ef. Pryd prynu caiac at ddibenion hamdden neu bysgota, mae gwir angen i chi dalu sylw manwl i'r sedd sydd ganddo. Mae'n un o'r nodweddion pwysicaf o bell ffordd.

Ochr yn ochr â'r math o gaiac a pha mor dda y bydd yn gweddu i'ch physique a'r gweithgaredd rydych chi ei eisiau, nid oes dim byd pwysicach na chysur a chefnogaeth y sedd.

Os nad oes gan y llong yr ydych yn ei hoffi, neu os yw'n amlwg nad yw'n ddigon i'ch bodloni, dylech feddwl am brynu un ar wahân.

Mae yna rai seddi rhyfeddol o gyfforddus allan yna sydd nid yn unig yn cynnig mwy o gysur ond hefyd cefnogaeth ergonomig i waelod y cefn.

Maent hefyd yn addasadwy o ran uchder a faint y gallant or-orwedd. Mae rhywbeth fel hyn yn hanfodol ar gyfer treulio oriau neu hyd yn oed ddyddiau mewn caiac.

Ei Atgyfnerthu

Ei Atgyfnerthu

Os oes gan eich caiac sedd yn barod ond mae'n brin o rai lefelau cysur pwysig neu nodweddion ychwanegol, efallai y gallwch chi wneud rhywbeth amdano.

Y peth hawsaf yw ei wneud yn fwy cyfforddus. Er nad yw'r ateb delfrydol, mae'n curo gwario arian ychwanegol ar sedd wahanol ac mae'n opsiwn ymarferol os na fyddwch chi'n mynd â'ch caiac allan mor aml.

Mae defnyddio gobenyddion cymorth, gobenyddion cefn, a chynhyrchion ergonomig eraill i gynyddu cysur bob amser yn opsiwn, yn union fel y byddech chi gydag unrhyw gadair arall yn eich cartref.

O ran y safle eistedd, gellir ychwanegu rheiliau at y sedd i'w gwneud ychydig yn uwch.

Efallai y bydd symud y gadair o'ch blaen ychydig yn caniatáu i chi gael mwy o le y tu ôl iddi neu hyd yn oed i orwedd ychydig yn eich cefn.

Wrth gwrs, mae angen rhywfaint o ddychymyg, rhywfaint o ddefnydd o offer, a grym ewyllys i wneud iddo ddigwydd.

Gwnewch Eich Hun

Gwnewch Eich Hun

I'r selogion DIY eithaf, gwneud eich sedd caiac eich hun yw'r awgrym a'r ateb eithaf ar gyfer profiad mwy cyfforddus.

Yn sicr, mae angen i chi fod yn ddefnyddiol gydag offer. Wrth gwrs, yn gyntaf rhaid i chi ei ddylunio a meddwl yn galed am ba ddeunyddiau i'w defnyddio.

Fodd bynnag, ar ôl i chi ei wneud, ni fydd sedd well allan yna na'r un a wnaethoch chi'ch hun.

Gan mai chi yw'r person y tu ôl iddo, mae'n golygu bod y sedd wedi'i bwriadu i chi, ar gyfer eich tu ôl, ac i gynnal eich cefn isaf.

Chi sy'n gwybod orau beth sy'n eich siwtio a'ch cysuro, pa nodweddion ychwanegol y gallai fod eu hangen arnoch chi, a pa mor fedrus ydych chi.

Bydd y rhai sydd â'u gweithdai eu hunain a digon o offer bob amser yn chwilio am y prosiect nesaf yn hapus i wybod bod llawer o gaiacwyr yn gwneud eu seddi eu hunain.

Mae troi cadair arall yn gadair caiac hefyd yn cyfrif fel gwneud un eich hun. Dyma'r ffordd hawsaf o'i wneud. Mae torri'r coesau oddi arno a'i wneud yn ffit y tu mewn i'r talwrn caiac yn fwy na digon.

Mae gan bawb griw o gadeiriau nad ydyn nhw'n eu defnyddio wrth orwedd. Beth am ddefnyddio un, gwneud rhywfaint o waith, a pheidiwch byth â phoeni eto am lefelau cysur wrth i chi badlo?

Buddsoddwch mewn Caiac Pen Uchel

Buddsoddwch mewn Caiac Pen Uchel

Yn olaf ond nid lleiaf, y cyngor gorau a'r ateb hawsaf i gael y profiad sedd gorau yw buddsoddi mewn caiac newydd sbon.

Mae'r ffaith eich bod angen cymaint o gysur allan o'r llong yn golygu ei fod yn rhan bwysig o'ch bywyd. A chan ei fod mor bwysig, ni ddylech ei sbario.

Os yw eich nid yw hen gaiac bellach yn bodloni'ch anghenion, cyfnewidiwch hi am un newydd ond gwnewch yn siŵr bod ganddo'r sedd orau y gallwch chi ei fforddio.

Wrth gwrs, dyma'r ateb drutaf, ond hefyd yr un sy'n gwneud y mwyaf o synnwyr os nad oes angen dim ond y gorau.