Suzuki 4 Strôc Outboard vs Yamaha: Pa Ddylech Chi Mynd Amdano?

modur yamaha vs suzuki

Hei yno, cyd-selogion cychod! Fel adolygydd yn KayakPaddling, rwyf wedi cael y pleser o gasglu gwybodaeth gan berchnogion sydd â phrofiad gyda moduron allfwrdd 4-strôc Suzuki a Yamaha. Gadewch imi rannu fy marn onest ar y ddau opsiwn poblogaidd hyn.

Mae buddsoddi mewn moduron allfwrdd yn benderfyniad difrifol, o ystyried y gost sylweddol dan sylw. Yn wahanol i brynu tegan rhad, ni allwch chi gael rhai newydd yn eu lle yn hawdd os nad ydyn nhw'n cwrdd â'ch disgwyliadau. Dyna pam ei bod yn hanfodol gwybod eich opsiynau a dewis yr un gorau.

Nawr, gadewch i ni ddechrau gyda chymhariaeth. Mae Yamaha yn tueddu i fod yn fwy pricier oherwydd ei boblogrwydd, ond mae ganddo werth ailwerthu rhagorol. Ar y llaw arall, mae Suzuki yn cynnig mwy o marchnerth am bris cymharol is.

Agwedd arall i'w hystyried yw'r cyfnod gwarant. Mae Suzuki yn darparu gwarant 5 mlynedd hael, tra bod Yamaha yn cynnig 3 blynedd. Yn ogystal, mae gan Yamaha rwydwaith mwy o werthwyr o'i gymharu â Suzuki.

Allfwrdd Suzuki
Suzuki - 2.5 HP 4-STRÔC 1 silindr
Allfwrdd Yamaha
Yamaha 4.2-litr 300-250ps
Suzuki 4 Strôc DF2.5
Yamaha 4.2-litr 300-250ps
System Cychwyn:
 Llaw
Dechreuwr Trydan
Llywio:
Tiller
Trydan Digidol
Ysgafn
Rhwydwaith Digidol
Allfwrdd Suzuki
Suzuki - 2.5 HP 4-STRÔC 1 silindr
Suzuki 4 Strôc DF2.5
System Cychwyn:
 Llaw
Llywio:
Tiller
Ysgafn
Rhwydwaith Digidol
Allfwrdd Yamaha
Yamaha 4.2-litr 300-250ps
Yamaha 4.2-litr 300-250ps
System Cychwyn:
Dechreuwr Trydan
Llywio:
Trydan Digidol
Ysgafn
Rhwydwaith Digidol

Wrth gwrs, nid yw'n ymwneud â'r pris a'r warant yn unig. Mae perfformiad ac ansawdd adeiladu hefyd yn bwysig. Os ydych chi eisiau gwybod pob manylyn bach am y moduron hyn, daliwch ati i ddarllen!

Pam Mae'n Bwysig Dewis y Modur Allfwrdd Cywir

O ran cychod, nid rhywbeth 'braf i'w gael' yn unig yw eich modur allfwrdd; dyma galon ac enaid dy lestr. Mae'n dylanwadu nid yn unig ar gyflymder ond hefyd effeithlonrwydd tanwydd, symudedd, a pherfformiad cychod cyffredinol. Gall dewis y modur anghywir arwain at brofiad cychod rhwystredig a chostus.

 • Cyflymu: Bydd modur rhy fach yn eich gadael yn cropian, tra gallai injan rhy bwerus beryglu niwed i'ch cwch.
 • Effeithlonrwydd Tanwydd: Mae'r modur cywir yn gwneud y mwyaf o'r pellter y gallwch chi ei deithio ar un tanc.
 • Symudadwyedd: Mae maint a dyluniad y modur yn effeithio ar ba mor hawdd y gallwch chi lywio dyfroedd, yn enwedig mewn mannau tynn neu amodau garw.

Ffactorau i'w Hystyried yn Eich Dewis

Wrth werthuso Suzuki 4 Stroke Outboards a Yamaha motors, ystyriwch y canlynol:

 • Math o Gychod: Mae gan gychod pysgota ofynion gwahanol na chychod cyflym neu pontynau.
 • Amodau Dŵr: A fyddwch mewn dwfr croyw, dwfr hallt, baeau tawel, neu foroedd cynhyrfus ?
 • Defnydd: Ai ar gyfer hamdden, chwaraeon, neu waith?

Metrigau Allweddol ar gyfer Gwerthuso

Yn olaf, wrth edrych ar wahanol fodelau gan y gwneuthurwyr hyn, cadwch y metrigau hyn mewn cof:

 • Marchnerth (HP): Dangosydd cyffredinol o bŵer a chyflymder.
 • Dadleoli: Maint yr injan, sy'n effeithio ar torque a defnydd tanwydd.
 • pwysau: Bydd injan ysgafnach fel arfer yn haws ei thrin ond gallai gyfaddawdu ar wydnwch.

Gornest Allfwrdd: Suzuki Marine yn erbyn Yamaha Motors

Modur Suzuki DF 150

Hyd yn oed 10 i 20 mlynedd yn ôl, Yamaha oedd yr unig gwmni a werthodd injans allfwrdd pen uchaf. Ond mae Suzuki wedi dal i fyny, ac mae eu cystadleuaeth wedi mynd yn ddwysach nag erioed.

O ganlyniad, y dyddiau hyn, gallwch weld mwy a mwy o allfyrddau Suzuki mewn unrhyw farina.

Felly, pa un yw'r gorau? Neu yn hytrach pa un sy'n rhoi mwy o berfformiad am yr arian? Hoffi Sea Ray vs Bayliner, ni allwch ddweud pa un sy'n well heb yn wybod iddynt.

Dyna pam rydyn ni wedi dod ymlaen a gwneud bwrdd byr i chi.

Nodweddion: Allfyrddau Suzuki Allfyrddau Yamaha
pris: Eithaf Rhatach Drud
Gwerth Ailwerthu: isel uchel
Cyfnod Gwarant: Blwyddyn 1-3: Gwarant Ffatri
Blwyddyn 4-5: Gwarant Gwerthwr
3 Blynedd o Warant Ffatri a Gwerthwr
argaeledd: Yn llai Mwy
Mynediad i Ddelwriaeth: Caled Hawdd
Adeiladu Ansawdd: Superb Great
Cyflymder uchaf: 45-55 MYA 50-65 MYA
Disgwyliad Oes: 2000 – 3000+ o oriau 1500 – 3000+ o oriau

Dylai'r rhain fod yn ddigon i roi argraff gyntaf i chi. Felly, pa un ydych chi'n ei hoffi fwyaf?

Suzuki Marine vs Yamaha Motors: Cymhariaeth Fanwl

modur yamaha

Os nad ydych wedi gwneud dewis o hyd, mae hynny'n hollol iawn. Oherwydd rydym ar fin mynd i mewn i drafodaeth fwy trylwyr am yr holl nodweddion hyn.

Felly, arhoswch gyda ni tan y diwedd.

Pwynt Pris

Ystod prisiau yw'r cyntaf ac yn y rhan fwyaf o achosion, yr unig gategori y mae pobl yn poeni amdano. Gall allfwrdd pen uchel gostio mwy nag 20 mil o ddoleri'r UD.

Felly, ar gyfer hobi, mae'r pris hwn yn fwy na digon i wneud ichi feddwl ddwywaith.

Ond nid ydych chi allan o lwc â hynny. Wel, mewn ystyr. Oherwydd bod Suzuki yn cynnig allfyrddau gwych am bris rhesymol rhatach. Maen nhw wedi bod yn ceisio creu argraff ar gwsmeriaid ers amser maith.

Ac a dweud y gwir, mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr Suzuki yn hapus iawn ac yn ffyddlon i'r brand. Hefyd, yn y llinell Suzuki-up, gallwch gael outboards gyda mwy o marchnerth am bris rhatach.

Er enghraifft, bydd modur Suzuki 250 HP bob amser yn gyflymach na Yamaha 200 HP. Gan eu bod bron i gyd yr un pris, chi sydd i benderfynu.

Ar y llaw arall, oherwydd eu bod yn boblogaidd, mae allfyrddau Yamaha yn ddrud iawn. Os ewch chi i farina, fe welwch fod o leiaf 6 o bob 10 modur yn foduron Yamaha.

Felly, os ydych chi am ymuno â'r duedd, gallwch chi bob amser fynd ymlaen a phrynu allfwrdd Yamaha. Efallai eu bod yn ddrud ond maen nhw'n cynnig perfformiadau o'r radd flaenaf hefyd.

Enillydd: Suzuki sy'n cipio'r goron yn y categori hwn.

Suzuki 4 Outboard Strôc

Gwerth Ailwerthu

Ar ôl y pwynt pris, y peth nesaf sy'n codi yw'r gwerth ailwerthu. Pa allfwrdd sy'n rhoi'r gwerth ailwerthu gorau i chi?

Wel, mae'r ateb yn eithaf syml. Bydd yr un mwyaf poblogaidd yn gwerthu'n gyflymach am bris gwell. Felly, os ydym yn sôn am werth ailwerthu, mae'r Yamaha yn ennill o ergyd hir.

Gan fod Yamaha yn boblogaidd, fe gewch chi bris gwell hefyd. Hefyd, mae delwriaethau Yamaha ym mhobman a gallant hyd yn oed ddatrys Yamaha 300 o faterion allfwrdd. Dyna pam ei bod yn haws cadw Yamaha mewn cyflwr perffaith.

Fodd bynnag, nid dyna'r cyfan. Am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Suzuki wedi bod yn dangos penderfyniad gwych ac yn cynnig prisiau na allwch eu hanwybyddu. Dyna pam, y dyddiau hyn, gallwch weld mwy o foduron Suzuki nag o'r blaen.

Felly, er bod eu gwerth ailwerthu yn isel o'r blaen, mae'n mynd yn uwch. Ond mae'n bosibl y bydd hyn yn dal i ymddangos fel risg na fyddwch am ei chymryd.

Enillydd: Mae Yamaha yn lefelu'r gystadleuaeth.

Cyfnod Gwarant

Os ydych chi wedi dod mor bell â hyn, mae'n debyg eich bod chi'n wynebu cyfyng-gyngor. Mae Suzuki yn rhatach yn yr un ystod perfformiad ond mae gan Yamaha fwy o werth ailwerthu.

Ond mae cyfnod gwarant i'w ystyried. Mae hyn yn bwysig iawn gan ein bod yn sôn am lawer o arian yma.

O ran gwarant, mae Suzuki bob amser wedi cynnig mwy. Mae gan injan allanol Suzuki safonol 5 mlynedd o warant gyfan. Ond dim ond y 3 blynedd gyntaf fydd yn cael eu cwmpasu gan Suzuki. Yna bydd delwriaeth Suzuki yn cwmpasu'r 4ydd a'r 5ed mlynedd.

Ar y llaw arall, Yamaha yn unig yn cynnig 3 Blynedd o warant ar gyfer allfyrddau 4 strôc. Mae hwn yn wasanaeth ac yn warant delwriaeth.

Enillydd: Suzuki yn cymryd yr awenau yn ôl.

suzuki 140 pedwar strôc

Argaeledd a Mynediad i Ddelwriaeth

Ni allwch brynu cwch yn unig a chael eich gwneud ag ef. Mae 'na llawer o waith cynnal a chadw i'w wneud ac mae'n gwbl amhosibl heb ddeliwr.

Ar ben hynny, nid yw allfyrddau Suzuki bob amser ar gael ym mhob talaith. Mae eu presenoldeb wedi cynyddu ond mae eu hargaeledd yn dal yn wael.

I'r gwrthwyneb, mae delwriaethau Yamaha ym mhobman a gellir eu canfod yn hawdd. Mae 100 o werthwyr Yamaha i ddim ond 8 delwriaeth Suzuki.

Os ydych chi wedi dod mor bell â hyn ac wedi bod yn hoff iawn o Suzuki, peidiwch â chael eich siomi. Trwy gymryd gofal priodol, gallwch chi gadw'ch injan allanol yn newydd sbon.

Enillydd: Mae Yamaha Motors yn ei lefelu eto.

Adeiladu Ansawdd, Cyflymder Uchaf a Disgwyliad Oes

Gyda phris ac argaeledd wedi'i gynnwys, gadewch i ni siarad am ansawdd adeiladu a cyflymder uchaf. Mae disgwyliad oes i'w ystyried hefyd.

Yn gyntaf, mae ansawdd adeiladu Yamaha yn drawiadol iawn. Maent hefyd yn hynod ddibynadwy. Ar ben hynny, mae gan allfyrddau Yamaha gyflymder uchaf uwch o 50 i 65 MYA.

Ar y llaw arall, mae gan allfyrddau Suzuki ansawdd adeiladu gwych hefyd. Hefyd, anaml iawn y mae angen atgyweirio peiriannau Suzuki.

Ond yn y categori cyflymder uchaf, maen nhw'n weddus ond nid y gorau. Fel arfer, gall allfwrdd Suzuki pen uchel gyrraedd 45 i 55 MYA. Ond gellir ei wella trwy ddefnyddio propiau da gydag unrhyw fwrdd allanol Suzuki.

Yn olaf o ran disgwyliad oes, gyda gofal mawr, gall y ddau ohonynt bara hyd at 3000 o oriau a mwy.

Enillydd: Yamaha Motors yn sgorio'r penderfynwr ac yn ennill.

Teilwra i'ch Anghenion

Dylai eich anghenion cychod penodol ddylanwadu ar eich dewis rhwng Suzuki a Yamaha. Os ydych chi'n chwilio am fodur allfwrdd ar gyfer cwch pysgota a fydd yn cael ei ddefnyddio'n bennaf mewn dyfroedd tawel, efallai y bydd effeithlonrwydd tanwydd Suzuki yn fwy deniadol. Ar y llaw arall, os ydych chi mewn chwaraeon dŵr ac angen cyflymiad cyflym a chyflymder uchaf uwch, byddai ystod perfformiad ehangach Yamaha yn fuddiol.

 • Cychod Hamdden: Mae effeithlonrwydd tanwydd a dibynadwyedd Suzuki yn bwyntiau gwerthu allweddol.
 • Chwaraeon Dŵr neu Fordaith Alltraeth: Gall perfformiad a gwydnwch Yamaha fod yn ffactorau penderfynol.
 • Defnydd Proffesiynol: Ystyriwch gyfanswm cost perchnogaeth a dibynadwyedd, lle mae gan y ddau frand offrymau cryf.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

suzuki gwyn pedair strôc

Sut mae moduron allfwrdd Suzuki a Yamaha yn ymdopi o ran lefel sŵn?

Er y gall y lefelau sŵn amrywio yn dibynnu ar y model penodol a'r marchnerth, a siarad yn gyffredinol, mae moduron allfwrdd Suzuki a Yamaha yn adnabyddus am eu gweithrediad tawel.

Mae peiriannau Yamaha yn aml yn defnyddio technolegau lleihau sŵn i ddarparu taith esmwythach. Mae Suzuki hefyd yn blaenoriaethu gweithrediad tawel ac yn aml yn perfformio'n dda mewn profion sain. Ystyriwch bob amser wirio'r lefelau desibel ar gyfer y modelau penodol y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

A oes modelau penodol o Suzuki a Yamaha sy'n fwy addas ar gyfer amodau dŵr halen?

Mae Suzuki a Yamaha yn cynnig moduron allfwrdd sydd wedi'u cynllunio i wrthsefyll amodau llym defnyddio dŵr halen. Mae Cyfres Dŵr Halen Yamaha, er enghraifft, yn cynnwys peiriannau sy'n gwrthsefyll cyrydiad ac wedi'u optimeiddio ar gyfer defnydd dŵr halen.

Mae “Cyfres Dŵr Halen Suzuki” Suzuki hefyd yn canolbwyntio ar ymwrthedd cyrydiad ac yn cynnwys moduron â systemau oeri arbenigol. Mae'n hanfodol darllen y manylebau ac ymgynghori â'r deliwr am yr opsiynau gorau ar gyfer cychod dŵr halen.

A allaf ddisgwyl technolegau arbed tanwydd mewn moduron allfwrdd Suzuki a Yamaha?

Ydy, mae'r ddau frand yn cael eu buddsoddi mewn darparu moduron tanwydd-effeithlon. Mae Yamaha yn aml yn defnyddio technolegau fel Newid RPM Trolling Amrywiol ac System Rheoli Llosgiadau Darbodus.

Mae Suzuki hefyd yn ymgorffori ei set ei hun o dechnolegau tanwydd-effeithlon, megis Rheoli Llosgiadau Darbodus a Chwistrellu Tanwydd Electronig heb Batri. Nod y technolegau hyn yw darparu gweithrediad tanwydd-effeithlon, a all arbed arian i chi yn y tymor hir.

Pa mor hawdd yw hi i ddod o hyd i rannau sbâr ar gyfer allfyrddau Suzuki a Yamaha?

Yn gyffredinol, mae Yamaha, gyda'i rwydwaith helaeth o ddelwriaethau, yn cynnig mynediad haws i rannau sbâr.

Mae gan Suzuki, wrth ehangu ei bresenoldeb, lai o ddelwyriaethau o hyd, a allai wneud dod o hyd i rannau penodol ychydig yn fwy heriol. Fodd bynnag, mae gan y ddau frand wasanaeth cwsmeriaid dibynadwy, a gellir archebu llawer o rannau ar-lein hefyd.

yamaha 4 pedwar strôc

A yw Suzuki a Yamaha yn cynnig moduron allfwrdd sy'n hawdd eu gosod a'u tynnu i'w cludo?

Mae'r ddau frand yn cynnig ystod o allfyrddau sy'n hawdd eu defnyddio o ran gosod a thynnu. Fodd bynnag, gall rhwyddineb y broses hon ddibynnu'n aml ar y model penodol a'i marchnerth.

Yn gyffredinol, mae peiriannau marchnerth is yn haws i'w rheoli yn hyn o beth. Ymgynghorwch bob amser â'r gwerthwr neu'r gwneuthurwr am arweiniad ar weithdrefnau gosod a symud ar gyfer y model penodol y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Sut mae allfyrddau Suzuki a Yamaha yn perfformio o ran allyriadau ac effaith amgylcheddol?

Mae Suzuki a Yamaha yn cymryd ystyriaethau amgylcheddol o ddifrif. Mae Yamaha yn aml yn ymgorffori technolegau i leihau allyriadau a bodloni llym safonau amgylcheddol.

Mae Suzuki hefyd yn anelu at allyriadau glanach gyda'i beiriannau pedwar-strôc ac mae ganddi fodelau sy'n cydymffurfio â safonau EPA. Cyn prynu, mae'n ddoeth ymgynghori â'r manylebau i gadarnhau bod yr injan yn bodloni'r canllawiau amgylcheddol yr ydych yn poeni amdanynt.

Geiriau terfynol

Dyna oedd popeth y gallem ei gasglu ar allfwrdd 4-strôc Suzuki yn erbyn Yamaha. Gobeithio, nawr mae gennych chi well eglurhad am y ddau fodur anhygoel hyn.

Yn olaf, pob lwc gyda'r pryniant!

Erthyglau Perthnasol