Chwilio
Caewch y blwch chwilio hwn.

Taith Dolffin yr Haul 10 Adolygiad – Caiac Pysgota Fforddiadwy i Gyflawni'r Swydd

Taith Dolffin Haul 10

Felly mae angen llestr newydd arnoch i'ch helpu i lywio'ch hoff gyrff o ddŵr tra'ch bod chi'n gwneud eich hoff weithgaredd. Mae gwella ein hobïau yn hanfodol oherwydd yr union weithgareddau hyn sy'n gwneud i ni edrych ymlaen at bob awr rydd o'r dydd.

Efallai y bydd aros am y penwythnos i wneud yr hyn rydych chi'n ei garu yn ymddangos fel tragwyddoldeb ddydd Llun, ond tua nos Iau mae eisoes yn amser paratoi popeth a mwynhau'r penwythnos sydd i ddod.

Pan mai pysgota yw eich hoff weithgaredd a'r peth yr ydych yn ei hoffi fwyaf, mae llawer i baratoi ar ei gyfer. Mae hyd yn oed y pysgotwyr mwyaf dibrofiad yn gwybod ei bod hi'n cymryd cryn dipyn o amser i baratoi'r holl bysgota, tra bod angen cynllunio'n dda ar gyfer y profiad cyfan. Os oes un peth a all wneud unrhyw daith bysgota yn haws, mae'n berchen ar gaiac.

Pysgota'r Ffordd Gywir

caiacau pysgota yn anhygoel oherwydd maen nhw'n caniatáu ichi adael y lan ar eich ôl a bod yn iawn lle mae'r rhan fwyaf o'r pysgod, yn y dyfroedd dyfnach. Eistedd ar lyn, afon, neu yn y môr yw'r ffordd fwyaf optimaidd o bell ffordd i ddal y pysgod mwyaf, yn ogystal â mwy o amrywiaeth ohonynt. Er bod gan aros ar yr arfordir ei fanteision, bydd ymagwedd fwy difrifol a phroffesiynol bob amser yn cynnwys ei adael a tharo'r dyfroedd.

Taith Dolffin yr Haul 10

Dewis y Caiac

Er mwyn gwneud eich dewis o'r caiac perffaith ar gyfer eich anghenion yn haws, mae gennym ddewis gwych a fforddiadwy sy'n gwneud y gwaith yn dda. Mae The Sun Dolphin Journey 10 yn gaiac bysgota sydd â phopeth sydd ei angen ar bysgotwr, boed yn gyn-filwr profiadol sydd wedi dal cannoedd o bysgod yn barod, neu’n ddechreuwr sy’n dymuno rhoi cynnig ar ddull newydd o bysgota. Dewis y caiac iawn Gall fod yn anodd oherwydd y nifer fawr ohonynt sydd ar gael, a bydd yr un hwn yn sicr o gyfyngu ar eich dewis.

Taith Dolffin yr Haul 10 Caiac Pysgota Eisteddfod ar ei ben

Taith 10 Dolffin Haul

Manyleb a Trosolwg Dimensiwn

 • Hyd caiac: 9 troedfedd 6 modfedd
 • Lled caiac: 29.5 modfedd
 • Pwysau caiac: 41 pwys
 • Cynhwysedd Llwyth Uchaf: 250 pwys

O'r cychwyn cyntaf gallwn weld bod hwn yn gaiac llai gan ei fod o dan 10 troedfedd o hyd. Mae'r lled hefyd yn nodi ei fod ychydig yn llai na 30 modfedd. Fel y cyfryw, mae hwn yn fodel eistedd-ar-ben yn hytrach nag a eistedd i mewn.

O ran y pwysau, dim ond 41 pwys yw'r caiac ei hun ac felly mae'n hawdd ei gario o gwmpas a'i storio. Gan gynnwys y padlwr, ei gapasiti llwyth uchaf yw 250 pwys, sy'n ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o'r offer y bydd eu hangen arnoch.

Fel model fforddiadwy sy'n addas ar gyfer pob cyllideb, mae'r Sun Dolphin Journey 10 yn sicr ymhlith y modelau sylfaenol hynny. Mae'n amlwg o'r edrychiad cyntaf yn ogystal â'r dimensiynau. Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu ei fod yn gwneud ei waith yn wael.

I'r gwrthwyneb, mae'n eithaf effeithiol yn yr hyn y mae'n ei wneud a'r hyn y mae'n ei wneud yw popeth y dylai caiac pysgota ei wneud. Bydd yn mynd â chi allan i'r dŵr yn hawdd, yn rhoi digon o sefydlogrwydd i chi, a lle i gadw'ch offer yn ddiogel wrth i chi fwrw o safle eistedd cyfforddus.

Mae hyn yn ei gwneud yn opsiwn da i'r rhai sy'n chwilio am gaiac pysgota rhatach i ddechrau eu gyrfa bysgota o'r dŵr. Os mai dim ond o'r arfordir yr ydych wedi'i wneud hyd yn hyn ac yn edrych i ehangu ar eich profiadau, peidiwch ag edrych ymhellach. Bydd Taith 10 yn addas ar gyfer eich holl anghenion.

Manteision a Chytundebau

Gadewch inni ganolbwyntio nawr ar fanteision ac anfanteision y model hwn gan y brand Sun Dolphin a enwir yn ddiddorol. Fel sy'n arferol, rydym yn canolbwyntio ar ochrau da pethau yn gyntaf ac yn siarad am y pethau cadarnhaol. Yna mae trosolwg o'r negyddol ar ffurf rhestr anfanteision.

Pros
 • Un o'r caiacau ysgafnaf allan yna
 • Hefyd ymhlith y byrraf
 • Maneuverability gwych mewn mannau tynn
 • Corff plastig cadarn sy'n gallu gwrthsefyll crafiadau a diferion
 • Capasiti storio da, yn agored ac yn dal dŵr
anfanteision
 • Olrhain gwael oherwydd dimensiynau
 • Ddim yn wych mewn gwyntoedd, llanw, cerrynt…
 • Dim plygiau sgupper yn y blwch, ambell i swpper yn dal
 • Diffyg addasiadau ychwanegol (ee traciau gêr)
 • Capasiti pwysau ar y pen isaf

 

Er ei bod yn ymddangos bod y manteision a'r anfanteision yn cael eu cydbwyso ar bump yr un, mae mwy i'w ddweud cyn y gallwch chi benderfynu a yw'r caiac hwn yn addas ar gyfer eich anghenion pysgota ai peidio.

Cyflymu

Adolygiad SunDolphin Journey 10

Mae'r ffaith bod cilbren y caiac hwn mor fyr yn dweud llawer wrthym am ei botensial cyflymder. Mae'r cyflymder cyffredinol y mae caiac yn gallu ei ddefnyddio fel arfer yn dod o hyd y cilbren. Pan fydd yn 10 troedfedd, ystyrir bod y caiac yn arafach. A phan mae o dan 10 troedfedd, sef yr achos yma, mae'n golygu bod y caiac yn araf iawn.

Fodd bynnag, nid yw'r cyflymder o bwys cymaint ar gyfer pysgota achlysurol allan yn y dŵr, yn enwedig os ydych chi'n ei wneud mewn llyn. Fodd bynnag, efallai y bydd gorchuddio mwy o dir a gorfod padlo am ychydig nes i chi gyrraedd lle rydych am bysgota yn her yn y tymor hir. Os oes gan eich ffrindiau caiacau hirach a chyflymach, byddwch ar ei hôl hi.

Symudadwyedd

Taith Sundolphin 10 SS Caiac

Yr hyn y mae caiacau byr yn ei golli o ran cyflymder, maent yn gwneud iawn am eu symudedd yn wych. Mae hyn wrth gwrs yn wir ar gyfer Taith Dolffin yr Haul 10 gan ei fod yn defnyddio ei cilbren byr fel mantais fawr. Bydd prynu'r caiac hwn yn rhoi llestr bach ymatebol iawn i chi a all wasgu i leoedd tynn a mynd â chi allan o smotiau garw a thynn yn hawdd.

Mae caiacau hirach yn hunllef i'w symud ac mae problemau bob amser mewn ardaloedd llai lle mae'n anodd eu troi. Nid yw'r ffaith nad oes gan y caiac hwn y llyw yn y trim sylfaenol yn bwysig. Gellir troi'n dynn ac mae'r radiws y gallwch eu gwneud yn wych, ar gyfer pysgotwyr caled a dechreuwyr.

cysur

Dolffin haul Taith 10 Prawf SS

Mae caiacau eistedd y tu mewn yn enwog am eu hanesmwythder, yn enwedig pan nad oes ganddynt sedd bwrpasol. Felly, mae'r rhan fwyaf o seddi caiac pysgota wedi'u padio a/neu wedi'u clustogi fel bod y cyfnodau hirhoedlog hynny yn haws eu goddef.

Mae'r hyn y mae'n rhaid i Journey 10 weithio ag ef ymhell o fod yn anghyfforddus, ond gellir ei wella. Mae padin ar gefn y gadair ar gyfer mwy o gefnogaeth gefn, ond nid yw'r sedd ei hun wedi'i phadio.

Mae braces cluniau ar gyfer mwy o gysur. Fodd bynnag, ar gyfer padlo a physgota am ddiwrnod, efallai y bydd padin ychwanegol neu sedd bwrpasol mewn trefn. Nid yw sefyll er mwyn castio byth yn cael ei argymell gyda chaiacau eistedd y tu mewn, yn enwedig rhai byr.

Cymerwch gip ar y caiacau pysgota eistedd-ar-ben hyn o'r un ystod prisiau, sydd ar gael ar hyn o bryd ar Amazon:

Erthyglau Perthnasol