Yamaha 300 o Broblemau Allfwrdd: 5 Problem gyda'r Atebion

Atebion Allfwrdd Yamaha 300

Mae Yamaha 300 wedi'i osod ar eich cwch sy'n injan ansoddol ar gyfer cychod. Yn ogystal, mae hyn yn ddrud hefyd. Ond rydych chi'n gweld rhai problemau gyda'r injan hon. Mae'n rhaid mai dyma'r teimlad gwaethaf i'w gael! Ni fyddai unrhyw un eisiau wynebu problemau gyda'r rhan gostus hon o'u hoff gwch.

Felly, beth yw rhai o broblemau allfwrdd Yamaha 300?

Rhedeg allan o nwy yw un o'r problemau mwyaf cyffredin ar gyfer hyn. Ar ben hynny, mae gorboethi injan cwch yn broblem gyffredin arall o allfwrdd Yamaha 300. Mae modur cwch yn stopio'n sydyn yn broblem ddifrifol. Ar ôl hynny, mae gwregys gyrru wedi'i dorri hefyd yn broblem ag ef. Yn olaf, sputtering injan cwch yw'r broblem.

Mae gennym y manylion yma. Os oes gennych amser, edrychwch arno.

Swnio fel yr hyn yr ydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni fynd i mewn iddo felly!

5 Yamaha 300 o Broblemau Allfwrdd gydag Atebion

Wedi'i brofi _ Allfwrdd Yamaha 4.2L 300HP DES

Mae yna ychydig o broblemau cyffredin gyda'r Yamaha 300. Ond gellir datrys y rhain yn eithaf syml nag yr ydym yn ei feddwl. Ar y llaw arall, rhaid mynd i'r afael â'r problemau hyn cyn gynted ag y cânt eu darganfod. Fel arall, gallai hyn arwain at broblem ddifrifol yn y tymor hir.

Trafodir y problemau gyda'r atebion isod.

Problem 1: Rhedeg Allan o Nwy

Oherwydd diffyg nwy, mae cychwyr yn mynd yn sownd ar y dŵr. Felly, dylech wirio cywirdeb eich mesurydd tanwydd cwch.

Mae'n bwysig gwybod faint o gasoline y mae'ch cwch yn ei ddefnyddio a pha mor bell y gall deithio. Oherwydd byddai'n eich arbed rhag trafferth.

Ateb

I gael ateb ar unwaith, mae angen i chi ail-lenwi'r tanc â thanwydd. Ar gyfer hyn, mae angen i chi bob amser gadw tanwydd sbâr yn eich cwch ar gyfer unrhyw argyfwng. Gallwch hefyd alw allan i unrhyw gwch/llong yn eich ardal chi am danwydd brys.

Cyn i chi fynd allan, gwnewch yn siŵr bod gennych chi danc llawn o nwy. Gwiriwch bob amser fod eich mesurydd tanwydd injan allfwrdd yn gywir. Felly, gallwch yn hawdd profi a disodli'r mesurydd tanwydd os oes angen.

Ar ben hynny, cynlluniwch fynd allan am y diwrnod gydag un rhan o dair o'ch cyflenwad tanwydd.

Yna defnyddiwch un rhan o dair o'ch tanwydd ar gyfer yr amser i ddychwelyd. Yn olaf, rhaid cadw traean o'r tanwydd wrth gefn. Byddai'r gronfa danwydd hon yn ddefnyddiol mewn tywydd ofnadwy, niwl, neu amgylchiadau annisgwyl eraill. Byddai hyn yn achosi i chi aros allan yn fwy na'r disgwyl.

Problem 2: Injan Cwch wedi'i Orboethi

Cyflwyniad Cynnyrch gan Yamaha Marine

Efallai y gwelwch nodwydd y mesurydd tymheredd yn codi. Mae hyn bron bob amser yn dynodi dolen oeri gyda llif dŵr annigonol. Nid oes gan y mwyafrif o allfyrddau bach reiddiaduron, yn union fel eich car.

Mae'r dŵr y maent yn arnofio ynddo yn cael ei ddefnyddio i oeri'r injan. Os bydd y dŵr yn stopio llifo, bydd yr injan yn gorboethi ac yn methu yn y pen draw.

Ateb

I gael ateb ar unwaith, dechreuwch gydag ymchwilio i'r ffynhonnell. Yn y mwyafrif helaeth o sefyllfaoedd, rhwystr yn y cymeriant dŵr crai yw'r broblem. Gall clamp pibell rhydd neu linell wedi cracio neu rwygo hefyd gyfyngu ar lif y dŵr.

Ar ben hynny, mae ganddo'r potensial i chwistrellu lleithder niweidiol o amgylch yr injan. Amnewid a gwasanaethu'r impeller yn rheolaidd. Edrychwch ar ei ystafelloedd byw hefyd. Gall hyd yn oed impeller da golli pŵer pwmpio oherwydd creithio'r casin metel.

Gwnewch yn siŵr bod eich peiriannydd yn archwilio'r system wacáu ar gyfer cyrydiad neu rwystr. Archwiliwch y codwyr gwacáu a'r cydrannau cysylltiedig yn rheolaidd. Mae systemau oeri dolen gaeedig yn achosi problemau ychwanegol mewn injans.

Gall y rhain glocsio'r cyfnewidydd gwres o'r tu mewn. Mae angen cynnal a chadw yn rheolaidd, yn ogystal â sicrhau bod y gronfa oerydd yn llawn.

Problem 3: Modur Cwch yn Stopio'n Sydyn

Stop modur Yamaha

Os ydych chi'n lwcus, cafodd y switsh lladd ei daro. Mae hefyd yn bosibl eich bod wedi rhedeg allan o nwy. Os na fydd unrhyw un o'r rhain yn gwirio, mae'n debygol y bydd problem drydanol. Gallai fod yn ffiws wedi'i chwythu neu'n dorrwr baglu.

Nid yn unig hynny, ond gallwch chi gael trafferthion rpm hefyd. Byddech yn gweld na all yr rpm gyrraedd yr ystod arferol. Ar ben hynny, byddai rhedeg eich cwch gyda'r materion rpm hyn yn arwain at sputtering yn y pen draw. O ganlyniad, mae'r injan yn stopio.

Fodd bynnag, gallai hefyd fod oherwydd cyrydiad neu gysylltiad rhydd. Nid yn unig hynny ond gall cyrydiad arwain at gebl llywio cychod wedi'i rewi hefyd.

Ateb

Dechreuwch gyda'r amgylchiadau mwyaf sylfaenol. Ar unrhyw gwch gyda switsh lladd a chortyn gwddf, gwiriwch ddwywaith nad yw'r allwedd llinyn llinynnol wedi disgyn yn rhydd. Ar adegau, gall ymddangos fel pe bai'n ymgysylltu.

Switsys tanio gall hefyd gamweithio neu fod â chysylltiadau diffygiol. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd hyn yn amlygu ei hun yn y cam cychwyn. Mae'n werth chwarae rhan gyda'r switsh a gwirio'r torrwr neu'r ffiws cysylltiedig.

Cyrydiad yw achos mwyaf tebygol eich problemau. Mae hyd yn oed cychwyr sy'n ofalus iawn ynghylch cynnal a chadw terfynellau batri yn edrych dros ben arall y llinellau hynny. Mae angen eu glanhau nawr hefyd.

Fodd bynnag, gallai hyn fod yn fwy cymhleth. Mae problemau gyda sglodyn tanio injan EFI yn enghreifftiau. Yn y sefyllfa honno, efallai y bydd angen i chi ofyn am gymorth arbenigol. Ond ystyriwch ddysgu am sawl rhan o'r system danio.

Ar ben hynny, efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddo amnewid switsh tanio allfwrdd.

Yn dod i'r ateb eto. Nawr, archwiliwch, a thriniwch bob cysylltiad agored ag asiant gwrth-cyrydu yn rheolaidd.

Problem 4: Gwregys Gyrru wedi'i Torri

Sut-i-newid-Yamaha-F300-time-belt-1

Dros sŵn injan arferol, mae sŵn rhwygo gwregys gyrru yn anarferol. Pan fydd y golau rhybuddio gorboethi yn goleuo, byddwch chi'n gwybod bod rhywbeth o'i le. Efallai na fydd yr eiliadur yn codi tâl, yn ôl eich mesurydd foltedd.

Mae gwregys wedi'i dorri yn sefyllfa y mae'r allfwrdd yn ei hwynebu hefyd. Ni fydd gennych eiliadur na phwmp dŵr os yw'r gwregys wedi'i dorri.

Ateb

Mae llawer o wybodaeth ar y rhyngrwyd am fyrfyfyrio gwregys dros dro. Gellir gwneud hyn gyda llinell bysgota, pantyhose, neu unrhyw beth tebyg.

Archwiliwch, addaswch a gwisgwch y gwregys. Efallai yr hoffech chi hefyd archwilio arwynebau cyswllt y pwlïau. Gall cyrydiad gynhyrchu darnau garw ar y pwlïau. Gall hyn gnoi trwy wregys newydd sbon yn gyflym.

Problem 5: Injan Cwch yn Sputtering A Colli Pŵer

Efallai y gwelwch ei bod yn ymddangos bod eich cwch yn colli llawer o bŵer. Yn fwyaf tebygol, mae gennych hidlydd rhwystredig neu blygiau wedi'u baeddu. Efallai mai dyna pam mae modur eich cwch yn colli pŵer.

Ateb

Tynnwch yr hidlydd tanwydd mewn-lein a'i ddisodli. Efallai nad oes gennych chi injan sbâr. Yn y senario hwnnw, gallwch o leiaf glirio unrhyw falurion o'r elfen hidlo. Yna draeniwch unrhyw ddŵr sydd wedi cronni.

Dylai perchnogion injan allfwrdd gofio awyru'r adran injan yn llwyr cyn ailgychwyn. Os na wnewch chi, bydd hidlydd wedi'i rwystro yn ymddangos yn ddibwys. Hefyd, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw rai mater gyda'r fent tanc nwy cwch. Neu fel arall, byddai hyn yn creu problem arall a allai arwain at golli pŵer hefyd.

Mae'n bosibl prynu llwyth gasoline diffygiol. Fodd bynnag, mae'n fwy tebygol bod y tanwydd yn eich cwch wedi troi'n ddrwg. Mae anwedd yn digwydd pan fydd tanc yn cael ei adael bron yn wag am gyfnod estynedig.

Llenwch y tanc ar gyfer storio hirdymor a chyfnodau o fwy na thri mis. Efallai y byddwch am feddwl am gael sefydlogwr tanwydd. Os yw hyn yn wir, gwnewch yn siŵr bod y cwch yn rhedeg yn ddigon hir i'r nwy sydd wedi'i drin fynd i mewn i'r injan.

Dyma'r problemau allfwrdd cyffredin Yamaha 300 ynghyd â'r atebion.

Hanes Byr Moduron Allfwrdd Yamaha

Allfwrdd Yamaha 4.2L 300HP

Mae peiriannau morol Yamaha wedi bod yn pweru cychod a llongau ledled y byd ers dros 50 mlynedd.

Dechreuodd y cwmni gynhyrchu moduron allfwrdd ym 1957 ac ers hynny mae wedi dod yn un o'r brandiau mwyaf poblogaidd yn y farchnad. Mae peiriannau Yamaha yn adnabyddus am eu hansawdd, perfformiad a gwydnwch. Mae peiriannau Yamaha i'w cael mewn amrywiaeth eang o longau - o cychod pysgota bach i longau masnachol mawr.

Mae rhai o gyflawniadau mwyaf nodedig Yamaha yn cynnwys ennill nifer o wobrau am ei beiriannau morol, megis Gwobrau CMA mawreddog (Cymdeithas Cynhyrchwyr Canada) Medal Aur. Mae Yamaha hefyd yn cynhyrchu llinell o foduron allfwrdd sydd wedi'u cynllunio'n benodol i'w defnyddio ar longau dŵr fel sgïau jet a chychod hwylio.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Yamaha 300 outboards Cwestiynau Cyffredin

Pa mor hir y gall allfyrddau Yamaha 300 bara?

Mae dibynadwyedd moduron Yamaha yn amrywio yn dibynnu ar ba fodur rydych chi'n ei brynu. Mae moduron mewnol ac allanol ar gael. Mae eu disgwyliad oes yn amrywio o 1,500 i 3,000 o oriau.

Pam mae peiriannau cychod yn annibynadwy?

Mae llawer o beiriannau cychod yn annibynadwy oherwydd nad ydynt yn cael eu cynnal a'u cadw'n ddigonol. Mae rhai peiriannau cychod yn fwy dibynadwy nag eraill, tra nad yw eraill. Mae gorddefnyddio a chynnal a chadw gwael yn ddau achos cyffredin o broblemau injan. Gallai hyn hefyd fod o ganlyniad i ddeunyddiau o ansawdd isel.

A yw'n iawn rhedeg yr injan allfwrdd ar y sbardun llawn?

Na, mae'n iawn. Oherwydd bod peiriannau modern yn cael eu hadeiladu yn y fath fodd fel eu bod yn gallu trin sbardunau llydan agored. Mae hefyd yn bwysig gosod y cylchoedd piston yn gywir yn ystod y torri i mewn i gyrraedd WOT.

Casgliad

Mae gennych chi nawr syniadau problemau allfwrdd Yamaha 300. Nid yn unig hynny, ond rydym yn gobeithio y gallem hefyd geisio eich helpu gyda'r atebion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein cyfarwyddiadau i ddatrys y materion yn syml. Rhowch wybod i ni am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â pheiriannau allanol.

Hwylio Hapus!

Erthyglau Perthnasol