Y cyfan yn ymwneud ag Ychwanegu Consol Ochr i Gwch - Manteision ac Anfanteision

Y dyddiau hyn, consolau ochr yw'r dewis modern. Gan wybod hyn, mae'r rhan fwyaf o bysgotwyr neu gychwyr yn dewis ychwanegu consolau ochr i'w cychod.

Ond, os ydych chi'n newydd i ychwanegu consolau ochr i'ch cwch, efallai y bydd angen rhesymau arnoch chi. Hefyd, mae angen i chi wybod y manteision a'r anfanteision hefyd.

Felly, yma bydd ein herthygl yn eich helpu i wybod popeth am ychwanegu consolau ochr i gwch.

Trwy ychwanegu consolau ochr gallwn gael mwy o le yn ein cwch. Felly, consolau ochr yw'r gorau ar gyfer cychod bach neu faint V.

Mae'r consol ochr hefyd yn gwneud eich cwch yn llai gwrthsefyll gwynt. Mae'n gwneud y cwch yn gyflymach. Ond, ar gyfer consolau ochr, mae pysgota o ddwy ochr y cychod yn dod yn anodd.

Nawr, bydd gwybod y manteision a'r anfanteision yn fyr yn ein helpu ni'n fwy. Felly, gadewch i ni wybod am ychwanegu'r consol ochr i'r cwch yn fanwl.

Y cyfan am Ychwanegu Consol Ochr i'r Cwch

Gwyddom fod y consolau yn dod mewn gwahanol fathau. Fel consol y ganolfan, consol ochr, a chonsol dwbl.

Os oes gennym gwch bach yna mae dewis y consol ochr yn wych. Ond pam? Angen rhesymau, iawn? Hefyd, bydd angen i ni wybod am ffurfweddiadau'r consol ochr.

Heb wybod y manteision a'r anfanteision ni allwn wneud penderfyniad terfynol. Felly, Yn yr erthygl hon, byddwn yn darparu'r holl wybodaeth.

Cyfluniadau'r Consol Ochr

Mewn consol ochr, mae'r rheolydd cyfan wedi'i osod ar yr ochr. Mae'r olwyn lywio, talwrn, a rheolyddion wedi'u lleoli ar ochr y cwch. Felly, mae addasu olwyn llywio yn bwysig.

Mae consolau ochr wedi'u hyped nawr. Yn bennaf yn y cychod aloi. Mae'r rhan fwyaf o gychwyr neu bysgotwyr yn dewis consolau ochr dros-ganolfan.

Felly, mae llawer o frandiau'n diweddaru'r modelau o gychod aloi consol ochr ar wahanol ochrau.

Fel, mae rhai yn dod gyda chyrff proffil isel. Mae cyrff proffil isel yn eich helpu i bysgota pysgod y bar. Ac mae gan rai ochrau uchaf uchel gyda thaloriaid dwfn.

Talwrn dwfn ar gyfer pysgota neu gychod mewn dyfroedd arfordirol. Hefyd, mae cyfluniad y consol ochr yn dda ar gyfer castio denu.

Ar ddiwrnod poeth, efallai y bydd angen gorchudd cwch consol ochr arnoch. Bydd yn amddiffyn eich cwch rhag yr haul crasboeth. Yma rydym yn awgrymu ichi a gorchudd cwch.

Nawr, byddwn yn rhoi gwybod i chi am fanteision ac anfanteision ychwanegu consolau ochr i'r cwch.

O'u hadnabod byddwn yn gallu penderfynu a yw consol ochr yn werth chweil i'n cwch ai peidio.

Manteision Ychwanegu Consol Ochr i Gwch

Manteision Ychwanegu Consol Ochr i Gwch

Mae consol ochr yn cynnig cymaint o fanteision i chi. Felly, efallai y byddwch chi'n ychwanegu'r consol ochr i'ch cwch yn y pen draw.

Gadewch i ni drafod yn fyr fanteision consolau ochr.

Mwy o Le

Mae'r talwrn gyda rheolyddion olwyn llywio wedi'i leoli ar ochr ein cwch. Ac yn y gwrthwyneb o gunwale. Felly, mae llawer o le yn y cwch o hyd.

Felly, ar gyfer teithwyr neu'ch teulu, gallwch yn hawdd ychwanegu mwy o seddi cychod yn y gofod rhydd.

Hefyd, gallwch chi gadw'ch bagiau neu storio'ch eiddo yn hawdd. Felly, mae mwy o le yn fantais nodedig i'r consol ochr.

Llwybr Agored

Fel y gwyddom, mae'r rheolydd cyfan wedi'i leoli ar yr ochr felly rydyn ni'n cael digon o le am ddim. Os na fyddwn yn gosod sedd y cwch yno, yna gallwn gael llwybr agored.

Mae symud yn y cwch yn dod yn haws ar y llwybr agored. Hefyd, gallwch fwynhau'r olygfa o'r afon neu'r môr o'r llwybr agored.

Mwy o Gyflymder

Oherwydd y sefyllfa, gall y cwch consol ochr berfformio'n well gyda marchnerth uwch.

A hefyd mae'n dod yn gyfforddus i ddefnyddio'r llywio modurol. Oherwydd sefyllfa ochr y consol.

Mae consolau ochr yn gwneud ein cwch yn llai gwrthsefyll gwynt. Mae llai o wrthwynebiad yn arwain at fwy o gyflymder.

Hefyd, mae'r cychwyr yn wynebu llai o fflapio'r ffenestr. Gan fod y cychod consol ochr yn llai gwrthsefyll. Felly, gall y cychwyr ganolbwyntio mwy ar eu gyrru. Hefyd, gall weld rhwystrau ymlaen neu eraill yn gywir.

Mwy o Gyflymder

Y Pysgota

Mae consol ochr yn adnabyddus yn bennaf am ei gynllun pysgota.

Rydyn ni'n gwybod bod y consol ochr yn rhoi mwy o le i ni. Felly, mae pysgota yn dod yn haws.

Trwy wthio helm y consol i'r starbord, byddwn yn cael mwy o le. Gyda hyn bydd pysgota ar ochr y porthladd yn haws.

Os yw'r consol ochr yn gryno neu'n broffil isel, yna nid oes angen poeni. O ben yr ochr starbord, gallwn ddal pysgod.

Mae'r consol ochr hefyd yn adnabyddus am bysgota wrth angor. Mae pysgota angor yn eithaf tebyg i pysgota drifft. Ond yma ni fydd y cwch yn symud yn gyson.

Trwy bysgota angor alltraeth, gallwch ddal y pysgod abwyd. Hefyd glas y dorlan neu'r cobia.

Felly, mae pysgota o gwch consol ochr yn rhoi llawer o opsiynau inni.

Trolio

Mae trolio yn ddull pysgota arbennig.

Ac mae'r dull hwn yn gweithio'n well yn y cwch consol ochr nag unrhyw gonsol arall. Mae'r atyniad neu'r abwyd wedi'i osod yng nghefn y cwch.

Gan fod gan y cwch consol ochr fwy o le, gallwn osod mwy o abwyd. Mwy yr abwyd, gallwn gael mwy o bysgod. Er ei fod hefyd yn dibynnu ar ein lwc.

Anfanteision Ychwanegu Consol Ochr i Gwch

Anfanteision Ychwanegu Consol Ochr i Gwch

Er bod gan y consol ochr lawer o fanteision, mae ganddo ychydig o ddiffygion hefyd.

Gadewch i ni eu hadnabod cyn gwneud y penderfyniad terfynol.

Materion Diogelwch

Yn y consol ochr mae'r talwrn wedi'i leoli ar ochr y cwch. Felly, erys diffyg diogelwch ar y cwch.

Mae angen inni fod yn ofalus wrth yrru'r cwch.

Rhwystrau Mewn Pysgota o Bob Ochr

Rydyn ni'n gwybod bod cychod consol ochr yn darparu lle i ni ar un ochr. Ond erys yr ochr arall wedi'i rhwystro gan y talwrn a'r llyw ac eraill.

Gadewch i ni feddwl am sefyllfa, rydym ni pysgota o un ochr i'r cwch.

Ac mae'r pysgod ar yr ochr arall na allwn ni eu cyrraedd. Felly, mae hyn yn dod yn drafferth weithiau.

Problemau Pysgota heb Bartner

Wrth bysgota o un ochr mae ochr arall yn colli ei gydbwysedd. Felly bydd angen partner arnoch i gydbwyso'r cwch consol ochr wrth bysgota.

Felly, os ydych chi ar eich pen eich hun yn y cwch ac yn pysgota o un ochr, gall fod yn anodd cydbwyso'r cwch.

Gall gweithredu trwy sefyll fod yn anodd

Mae gweithredu'r cwch consol ochr trwy sefyll yn anodd. Mae'n dod yn anodd cydbwyso'r cwch a gweithredu gyda'i gilydd.

Felly, mae angen i ni weithredu'r olwyn llywio trwy eistedd yn y talwrn. Rhaid i chi wybod sut i gael gwared ar yr olwyn, rhag ofn.

Cwestiynau Cyffredin

Ychwanegu Consol Canolfan at Eich Cwch

 

Allwch Chi Ychwanegu Consol Canolfan at Eich Cwch?

Oes. Mae consol canolfan yn gyffredin yn y cwch o'r cychwyn cyntaf.

Yn y cwch mawr, mae ychwanegu consol canolfan yn wych. Gallwch chi nôl pysgod o ddwy ochr eich cwch consol canol.

Allwch Chi Drosi Modur Tiller yn Modur o Bell?

Oes. Mae'n bosibl trosi a modur tiller i bell. Ond mae angen llawer o ddarnau ychwanegol o offer.

Yn yr un modd bydd angen cebl rheoli llywio, cynulliad olwyn a helm, hwrdd, ceblau, a chwadrantau sbardun. Bydd angen ffon gonsol hefyd.

Beth yw Enw Olwyn Llong?

Llyw. Gelwir olwyn y llong yn helm yn fyr. Mae'n parhau i fod y tu ôl i'r padl yn y cwch modur.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng consol ochr a tiller?

Mae consol ochr yn fath o gwch sydd â'r rheolyddion llywio wrth ochr y gyrrwr, tra bod tiller yn fath o gwch sydd â'r rheolyddion llywio yng nghefn y gyrrwr. Mae gan y ddau fath o gwch eu manteision a'u hanfanteision, felly mae'n dibynnu ar ddewis personol pa un rydych chi'n ei ddewis.

Allwch chi ychwanegu seddi at gwch?

Gall ychwanegu seddi at gwch fod yn ffordd wych o gynyddu lefel cysur a mwynhad pob teithiwr. Mae yna lawer o wahanol fathau o seddi y gellir eu hychwanegu, o feinciau syml i gadeiriau capten mwy cywrain. Bydd maint a math y seddi yn cael eu pennu gan faint a math y cwch, yn ogystal â'r gyllideb.

Un o'r mathau mwyaf poblogaidd o seddi ar gyfer cychod yw seddau mainc. Gellir ychwanegu hwn ar hyd ochrau'r cwch neu yn y cefn. Mae seddi mainc fel arfer yn gymharol rad ac yn hawdd i'w gosod. Maent yn darparu lle cyfforddus i eistedd a mwynhau'r reid heb gymryd llawer o le.

Mae cadeiriau capten yn opsiwn arall ar gyfer ychwanegu seddau at gwch. Mae'r rhain fel arfer yn ddrytach na seddi mainc, ond maent yn cynnig lefel uwch o gysur ac arddull. Gellir dod o hyd i gadeiriau capten mewn llawer o wahanol arddulliau i gyd-fynd ag addurn y cwch. Gallant hefyd fod yn gadeiriau troi, sy'n ddefnyddiol wrth droi o gwmpas i siarad â theithwyr mewn rhannau eraill o'r cwch.

Os oes lle cyfyngedig ar y cwch, ystyriwch ychwanegu seddi plygu neu seddi symudadwy. Gellir storio'r rhain pan nad ydynt yn cael eu defnyddio, ond gellir dod â nhw allan yn hawdd pan fydd angen seddi ychwanegol. Mae seddi plygu hefyd yn opsiwn da os ydych chi'n bwriadu cael gwahanol bobl i ddefnyddio'r cwch ar wahanol adegau - gallant blygu'r sedd pan fyddant wedi gorffen ei defnyddio.

Lapio Up

Nawr rydyn ni'n gwybod yr holl ochrau cadarnhaol a negyddol o ychwanegu consol ochr i'r cwch.

Rwy'n gobeithio nawr ei bod hi wedi dod yn haws gwneud penderfyniad terfynol.

Trwy ychwanegu'r consol ochr gallwn gynyddu gofod ein cwch. Dim ond mae angen i ni fod yn ofalus wrth gychod.

Dymuniadau da ar gyfer eich pysgota a chychod.