Ychwanegu Tilt a Thrimio at Allfwrdd - Rhedeg y Cwch yn Llyfn

Ychwanegu Tilt a Thrimio i Allfwrdd

Mae gweithrediad modur eich cwch yn gysylltiedig â gogwyddo a trimio. Cyn deall tilt a trim mae angen i chi wybod sut mae cwch yn gweithio. Dylai cychod fod yn gyfochrog â'r llinell ddŵr. Mae rheoli'r system gogwyddo yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch cwch yn effeithlon mewn dŵr. Mae angen i chi ychwanegu neu ail-lenwi gogwyddo a thocio tanwydd ar ôl amser penodol.

Felly, beth yw'r ffordd o ychwanegu tilt a trim i allfwrdd?

Nid yw tilt a trim yn gydrannau gwirioneddol o injan cwch. Ond maen nhw'n chwarae rhan hanfodol i redeg y cwch yn esmwyth. Gallwch ychwanegu tilt a trimio i allfwrdd gyda dau gam. Yn gyntaf, rydych chi'n cadw'r injan mewn sefyllfa gyfartal. Yna tynnwch y sgriw llenwi a rhowch yr olew y tu mewn.

Darllenwch ymlaen i gael gwybod yn fanwl am ychwanegu tilt a trim i'r allfwrdd.

Tilt a Trim

gogwyddo a trimio

Os ydych chi'n ddechreuwr mae angen i chi wybod beth yw gogwyddo a trimio. Mae deall tilt a trim yn golygu y byddwch chi'n cael amser gwell wrth fynd ar gychod. Bydd hefyd yn symlach i chi ychwanegu os ydych chi'n gyfarwydd â nhw. Nid yw tilt a trim yn gydrannau gwirioneddol o'r modur.

Yn gyntaf, gadewch i ni wybod sut mae cwch yn gweithredu. Dylai eich cwch fod yn gyfochrog â'r llinell ddŵr. Pan fydd eich cwch yn gyfochrog â'r llinell ddŵr, bydd yn rhedeg yn esmwyth. Gyda chwch sy'n wastad, gallwch chi gwella cyflymder ac effeithlonrwydd.

Mae rheoli'r system tilt a trim yn caniatáu i hyn ddigwydd. Mae hefyd yn gwella perfformiad cyffredinol ac effeithlonrwydd tanwydd. Mae trimio yn cyfeirio at yr ongl y mae eich siafft gwthio wedi'i lleoli mewn perthynas â'r cwch. Cliciwch ar y ddolen i ddysgu mwy am symptomau allbwn sbardun gwael.

Dylech addasu'r trim. Bydd hynny'n gwneud ongl eich injan i lawr. Gelwir hyn yn trim negyddol. Cyfeirir at hyn fel trimio negyddol. Os gwnewch hyn, bydd bwa eich cwch yn gostwng. Ar yr ochr arall, gallwch chi ostwng ongl eich injan. Cyfeirir at hyn fel trimio cadarnhaol. O ganlyniad, bydd bwa eich cwch yn codi. Gall trimio wneud llawer mwy nag addasu'r ffordd y mae'r cwch yn codi ac yn gostwng yn unig. Mae tri safle y trim.

Gadewch i ni wybod sut maen nhw'n effeithio ar y cwch.

Trimio i Lawr

Bydd bwa eich cwch yn cael ei ostwng o ganlyniad i docio i lawr. Dyma'r sefyllfa y gallwch chi ei chael pan fo llwyth o'ch cwch yn drwm. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd eich cwch yn tynnu i'r dde yn y sefyllfa honno.

Trimio Niwtral

Gostyngwch fwa eich cwch yn yr un ffordd ag y byddwch chi'n torri'r trim niwtral. Y gwahaniaeth yw nad oes ongl yma. Mae siafft y llafn gwthio yn gyfochrog â'r llinell ddŵr yma. Mae hyn yn fuddiol i effeithlonrwydd tanwydd.

Trimio i Fyny

Pan fyddwch chi'n ei docio bydd yn codi bwa eich cwch. Mae'n ddefnyddiol iawn pan fydd y cwch mewn dŵr bas. Bydd yn rhoi hwb i gyflymder y cwch. Fodd bynnag, mae'ch cwch yn tynnu i'r chwith o ganlyniad i'r trorym llywio uwch.

Sut i ychwanegu gogwydd a thrimio at allfwrdd?

Sut i Docio Eich Cwch

1 cam: Y cam cyntaf yw gwirio ddwywaith a oes gan y trelar injan modur. Yna trimiwch nes bod injan y cwch yn eithaf gwastad. Ni ddylid ei godi'n uchel. Oherwydd yn y ffordd honno gall yr olew sydd gennych y tu mewn i'r trim fynd yn isel.

2 cam: Tynnwch y sgriw llenwi yn yr ail gam. Cymerwch sgriwdreifer pen fflat mawr. Bydd yn haws i chi ddefnyddio sgriwdreifer mwy. Ni fyddwch am iddo gael ei niweidio. Tynnwch y sgriw llenwi trwy wthio'r sgriwdreifer yn galed.

3 cam: Ar ôl i chi gael gwared ar y sgriw llenwi, nawr dechreuwch lenwi'r olew. Llenwch ef nes y gallwch weld ei fod wedi'i lefelu i raddau helaeth. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n rhoi'r cap sgriw yn ôl yn y ffordd sy'n gwaedu aer ohono.

4 cam: Codwch yr holl ffordd y gallech chi os oes gennych chi glip diogelwch. Ar ôl hynny, ailgymwyswch yr olew. Ailadroddwch y broses hon bedair i bum gwaith yn fwy. Rydych chi wedi codi'r injan a'i rhoi i lawr tua phum gwaith. Nawr rhowch y sgriw yn ôl i mewn.

5 cam: Byddwch yn ofalus pan fyddwch yn ei wneud. Gwnewch yn siŵr ei fod yn y man priodol. Tynhau ef gan ddefnyddio'r sgriwdreifer. Unwaith y byddwch yn ei sgriwio yn ôl ymlaen, cerddwch drwodd i wirio. Gostyngwch yr injan a'i godi'r holl ffordd yn ôl i fyny.

Gwnewch y broses dair i bedair gwaith. Rhaid i chi sicrhau bod y system yn gwbl amddifad o aer. Mae bron yn barod i fynd ar y pwynt hwn. Os na fydd eich gogwyddo a'ch trim mercruiser yn mynd i lawr gwiriwch hyn.

Awgrymiadau Cynnal a Chadw

docio

Mae selogion cychod yn gwybod am bwysigrwydd cadw eu cychod mewn cyflwr da er mwyn sicrhau profiad hwylio llyfn a diogel. Un o gydrannau hanfodol cwch yw ei system trim-and-tilt, sy'n helpu i reoli ongl corff a chorff y cwch. modur allfwrdd.

Mae'n bwysig cadw'r system yn lân ac wedi'i iro, yn ogystal ag ailosod unrhyw rannau sydd wedi treulio mewn modd amserol. Gall esgeuluso gwaith cynnal a chadw rheolaidd arwain at broblemau mwy difrifol yn y dyfodol, a all fod yn gostus ac yn cymryd llawer o amser i'w trwsio.

Deall y Swyddogaeth

Cyn trafod cynnal a chadw'r system trim-and-tilt, mae'n hanfodol deall sut mae'r system yn gweithio. Mae'r system trim-and-tilt yn cynnwys dau piston hydrolig a modur trydan. Mae'r pistons hydrolig yn gyfrifol am godi a gostwng y modur allfwrdd, tra bod y modur trydan yn rheoli ongl y modur allfwrdd. Prif swyddogaeth y system yw sicrhau bod y cwch yn symud trwy'r dŵr yn llyfn ac yn effeithlon, gyda'r modur allfwrdd yn y sefyllfa orau ar gyfer yr amodau a roddir.

Arolygiad Rheolaidd

Un o'r ffyrdd hawsaf o gynnal y system trimio a gogwyddo yw trwy gynnal archwiliadau rheolaidd. Dylai cychod archwilio'r system yn rheolaidd am unrhyw arwyddion o draul, megis craciau neu ollyngiadau. Dylid gwirio'r lefelau hylif hydrolig yn rheolaidd hefyd, a dylid mynd i'r afael ag unrhyw ollyngiadau ar unwaith. Dylid cynnal archwiliad gweledol o'r llinellau hydrolig, y pwmp a'r modur hefyd i sicrhau nad oes unrhyw arwyddion o ddifrod.

Iro

Iro

yn agwedd hanfodol ar gynnal y system trim-and-tilt. Dylai cychwyr ddefnyddio iraid o ansawdd uchel i iro'r pistonau hydrolig, modur trydan, a rhannau symudol eraill. Mae iro'r system yn sicrhau gweithrediad llyfn ac yn lleihau ffrithiant, gan atal traul cydrannau'r system.

Fflysio'r System

Gall dŵr heli achosi difrod sylweddol i'r system trimio a gogwyddo os na chaiff ei wirio. Dylai cychwyr fflysio'r system ar ôl pob defnydd mewn dŵr halen i gael gwared ar unrhyw weddillion halen. Mae fflysio'r system yn golygu rhedeg dŵr ffres drwy'r system, sy'n yn cael gwared ar unrhyw halen cronni ac atal cyrydiad cydrannau'r system.

Storio Priodol

Mae storio'r cwch yn iawn yn hanfodol ar gyfer cynnal y system trim-and-tilt. Dylid storio'r cwch ar arwyneb gwastad, gyda'r system trim-and-tilt yn y safle i lawr. Mae storio'r cwch yn y sefyllfa hon yn atal aer rhag mynd i mewn i'r system hydrolig, gan leihau'r risg o ddifrod. Dylai cychodwyr hefyd sicrhau bod y cwch wedi'i orchuddio pan nad yw'n cael ei ddefnyddio, gan ddiogelu'r system trim-and-tilt rhag dod i gysylltiad â'r elfennau.

Cynnal a Chadw Proffesiynol

Er y gall archwiliadau a chynnal a chadw rheolaidd helpu i gadw'r system trim-a-gogwyddo yn y cyflwr gorau, mae angen cynnal a chadw proffesiynol weithiau. Dylai cychodwyr ystyried cael gwasanaeth proffesiynol i'r system bob ychydig flynyddoedd neu fel yr argymhellir gan y gwneuthurwr. Gall gwasanaeth proffesiynol helpu i ganfod unrhyw broblemau posibl a mynd i'r afael â nhw cyn iddynt ddod yn faterion difrifol.

Pethau i'w Cofio

Mae angen i chi gadw rhai pethau mewn cof pan fyddwch chi'n gogwyddo ac yn trimio. Rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r amseriad os ydych am gadw rheolaeth ddigonol. Mae amseru yn golygu pryd y dylech chi docio i mewn ac allan. Os na wnewch chi docio ar amser bydd yn effeithio ar y cwch.

Os ydych chi'n wynebu problem yn tynnu'r aer ac yn gweld olew yn dod allan codwch yr injan. Cadwch yr injan yn y cyflwr hwnnw am ychydig. Ac i lawr eto. Yn y pen draw bydd yn caniatáu dianc allan y twll sgriw.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Ychwanegu Tilt a Thrimio i Allfwrdd

Sut Mae Trim Tab yn Gweithio ar Gwch?

Mae tabiau trimio yn helpu i leihau cynnydd bwa a gwella gwelededd. Mae hefyd yn helpu i'ch rhoi ar y cynllun rhestrau cyflymach a chywir. Mae tabiau trimio yn gwella perfformiad eich cwch trwy newid yr ongl redeg. Yn fyr, mae tabiau trim yn gwella effeithlonrwydd.

Sut i Wneud Pŵer Tilt a Thrimio Cartref?

Gallwch chi wneud pŵer gogwyddo a trimio gartref. Ar gyfer hyn, mae angen y pethau arnoch chi - wrenches metrig, system soced metrig, mesur Tâp, sgwâr T, a dril Power. Hefyd actiwadydd dyletswydd ysgafn mecanyddol, 2 fraced mowntio dyletswydd ysgafn actuator llinol

A yw Power Tilt Yr un fath â Power Trim?

Oes. Mae rheolyddion gogwyddo a trimio'r injan cwch wedi'u cadw yn yr un rhan. Er bod eu swyddogaeth yn wahanol. Mae rhan gogwyddo'r broses yn gofyn am dynnu'r allfwrdd allan o'r dŵr. Ar y llaw arall, mae trimio yn delio â symudiad byr pan fydd y cwch ar y gweill.

Pa mor aml ddylwn i archwilio system trim-a-gogwydd fy nghwch?

Dylai cychod archwilio'r system trim-and-tilt yn rheolaidd, o leiaf unwaith bob tri mis, neu ar ôl pob 50 awr o ddefnydd.

Casgliad

Yr ydym wedi ceisio ymdrin â phob peth ynghylch gogwyddo a thrwm. Gobeithio nawr eich bod chi'n gwybod am ychwanegu tilt a trimio ar allfwrdd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r injan hyd yn oed pan fyddwch chi'n trimio. Gwnewch y cam yn ofalus.

Byddwch yn gallu ei wneud yn gyflym os dilynwch y gweithdrefnau. Dymuniadau gorau.

Erthyglau Perthnasol