A yw caiacio yn dda ar gyfer colli pwysau? – Dechreuwch â Gweithgaredd Corfforol Newydd

Mae penderfynu dechrau gyda gweithgaredd corfforol newydd fel arfer o ganlyniad i bobl eisiau bod yn iachach, edrych yn well, a gwneud mwy o ymarfer corff.

Mae yna lawer o ffyrdd o wneud hyn ac mae pawb yn rhydd i wneud eu meddwl eu hunain pan ddaw'n fater o weithio allan a bod yn fwy egnïol.

Yr hyn sy'n gyffredinol yw y dylai pob un ohonom wneud ymdrech ymwybodol i ddefnyddio ein corff mewn ffyrdd heriol ac i fod wedi blino'n lân yn gorfforol o bryd i'w gilydd gan ei fod yn gwella nid yn unig ein hiechyd yn gyffredinol ond hefyd yn gwneud i ni deimlo'n dda yn y tymor hir.

Wrth gwrs, mae hefyd yn wych ar gyfer colli pwysau.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis un o'r mathau mwyaf cyffredin o ymarfer corff fel mynd i'r gampfa. Gallent hefyd godi camp a'i chwarae ychydig o weithiau'r wythnos.

Mynd i nofio gall cyn lleied â dwy waith yr wythnos fod o fudd aruthrol i’r bachgen tra gall cynyddu faint rydych chi’n ei wario ar gerdded a beicio bob wythnos fod yn ddigon ar gyfer bywyd iachach a mwy cytbwys.

Mae unrhyw beth sy'n gwneud defnydd o'r cyhyrau yn well nag eistedd o gwmpas drwy'r dydd ac mae'r camau y mae pobl yn eu cymryd i gyrraedd yno yn amrywio.

Fodd bynnag, mae yna weithgareddau hwyliog a deniadol eraill y gallwch chi eu gwneud i ddod yn gryfach, yn fwy gwydn, ac i golli pwysau.

Caiacio ar gyfer Corff Iachach

Caiacio Da ar gyfer Colli Pwysau

Ydych chi erioed wedi meddwl am gaiacio fel gweithgaredd colli pwysau ac ymarfer corff posibl, rhywbeth i'w wneud yn wythnosol a gwneud dewisiadau bywyd gwell?

Wel, byddwch yn falch o wybod bod y gweithgaredd ymlaciol hwn sy'n ymddangos yn syml ac ychydig yn oddefol yn gwneud rhyfeddodau i'r corff yn enwedig os ydych chi'n mynd ato fel ymarfer cyfreithlon o'r cychwyn cyntaf.

Padlo mewn caiac yn amrywiol ac yn hyblyg o ran defnyddio'r corff, yn ddigon i'w wneud yn sesiwn ymarfer corff heriol.

Os oes angen rhywbeth newydd mewn bywyd arnoch chi, gweithgaredd a fydd yn mynd â chi allan o'r tŷ ac yn eich amgylchynu â natur, ac ar ben hynny yn caniatáu bodolaeth iachach, beth am roi saethiad iddo?

Gyda'r cyfan sy'n cael ei ddweud, a yw caiacio yn dda ar gyfer colli pwysau neu ai gweithgaredd corfforol yn unig sy'n cael ei ystyried yn ymarfer corff?

Nid yw pob ymarfer yn wych ar gyfer colli pwysau ac mae rhai yn arbennig o wrthgynhyrchiol os na chânt eu gwneud ynghyd â gweithgareddau llosgi calorïau a rheoli pwysau. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am yr hyn y gall padlo mewn caiac ei wneud i chi.

Potensial Cardio Gwych

Potensial Cardio Gwych

Yn gyntaf ac yn bennaf, caiacio yw a ymarfer cardio cyfreithlon.

Yn fyr ar gyfer ymarferion cardiofasgwlaidd, mae'r gweithgareddau hyn yn bwysig i'r corff oherwydd eu bod yn cadw'r galon yn iach ac yn y cyflwr gweithio gorau posibl.

Mae ei gadw'n brysur yn hanfodol i'w gadw'n gryf ac i fod yn fwy galluog wrth i chi heneiddio.

Mae'r galon yn gwanhau heb cardio, a dyna pam mae rhedeg, nofio, beicio, a hyd yn oed cerdded mor bwysig.

Y rheswm pam mae cardio mor bwysig yw ei fod yn cyflogi'r corff cyfan ac yn hyrwyddo anadlu parhaus. Mewn trwy'r trwyn, allan trwy'r geg.

Anadliadau dwfn wrth i chi barhau i'w wneud a'i chwysu allan gyda symudiadau ailadroddus. Wel, mae caiacio yn disgyn yn iawn yn y categori hwn wrth i chi badlo trwy'r dŵr.

Er bod ymarferion cardio yn aml yn ddiflas oherwydd eu bod mor ailadroddus, mae caiacio yn llai felly oherwydd yr amgylchedd.

Mae'r ffaith eich bod chi'n ei wneud mewn afon, llyn neu gefnfor yn ddigon i'w wneud yn gyffrous gyda golygfeydd gwych. Bydd eich calon a'ch ysgyfaint yn diolch i chi.

Gall Helpu Gyda Cholli Pwysau

Gadewch inni siarad yn olaf am gwestiwn teitl yr erthygl hon. Mae yna reswm y soniasom am cardio yn gyntaf gan ei fod yn rhan bwysig iawn o colli pwysau.

Mae llosgi braster ychwanegol a cholli calorïau yn cael ei wneud orau gyda cardio a chaiacio yn sicr yn gymwys. Felly, mae'n ffordd o hyrwyddo colli pwysau. Fodd bynnag, mae angen ei wneud yn iawn.

Y peth am badlo yn y dŵr yw ei bod hi'n hawdd ei wneud yn rhy ddigalon. Nid yw'n cymryd llawer o ymdrech i symud trwy'r dŵr, yn enwedig mewn llyn neu pan fydd y môr yn dawel.

Dim ond strociau padlo ysgafn y mae mynd i lawr yr afon o dan yr amodau gorau posibl. Nid yw dim o hyn yn ddigon i ymgysylltu â'r corff mewn ffordd i'r profiad caiacio cyfan fod yn ddigon ar gyfer colli pwysau ystyrlon.

Os ydych chi eisiau gwario hyd at 1200 o galorïau wrth gaiacio, mae angen i chi dreulio tua thair awr o badlo cymedrol i gyflym.

Mae'n siŵr ei fod yn ymarfer gwych i losgi llawer o galorïau ar unwaith, llawer gwell a mwy diddorol na loncian, ac mae angen llai ohono.

Fodd bynnag, mae angen ei wneud yn iawn. Mae angen i'ch strôc fod yn gryf ac yn gyflawn, mae'ch ystum yn gywir, ac mae angen i'ch breichiau, ysgwyddau, cefn a choesau weithio'n unsain er mwyn i'r craidd ymgysylltu hefyd.

Dim ond wedyn y byddwch chi'n colli pwysau wrth badlo.

Cyhyrau Cryfach

Cyhyrau Cryfach

Yn olaf ond nid yn lleiaf, ar y breichiau cyfan, ysgwyddau, cefn, a'r pwnc craidd, mae caiacio yn gwneud rhyfeddodau i ran uchaf y corff.

Roedd cyhyrau rhan isaf y cefn, neu lats, sy'n elwa fwyaf gan eu bod yn gweithio'n drwm gyda phob strôc.

Mae hyn yn wych ar gyfer y rhai sy'n treulio gormod o amser yn eistedd. Hefyd, mae'r lats yn faes sydd fwyaf anodd a lleiaf o hwyl i gymryd rhan ynddo yn y gampfa, ac fel arall.

Os ydych chi eisiau breichiau cryfach sy'n edrych yn dda, peidiwch ag edrych ymhellach na chaiacio. Mae sesiynau caiacio rheolaidd yn ddigon i wella pob cyhyr yn eich braich, o'r biceps a'r triceps i'r breichiau.

Bydd cymalau penelin ac arddwrn hefyd yn gryfach ac yn fwy symudol oherwydd gwahanol leoliadau strôc padlo.

Mae gweithio'ch gynnau yn dod gyda phob symudiad o'r padl wrth i chi lywio trwy'r dŵr. Edrychwch ar gaiacwyr Olympaidd a'u breichiau!

Mae symudiadau cylchdro y mae'n rhaid i chi eu gwneud wrth badlo mewn caiac yn wych ar gyfer abs cadarnach a'r pecyn chwe swil hwnnw mae'n debyg eich bod wedi bod eisiau eich bywyd cyfan.

Mae'r cylchdroadau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i badlo o un ochr i'r llall yn feichus i'ch craidd, ac mae'r craidd yn aml yn anodd ac yn flinedig i ymarfer beth bynnag.

Gyda caiacio, mae'n dod yn naturiol ac mae'r cyhyrau'n cael ymarfer corff iawn, gan arwain at abs cadarnach a llai o fraster ardal stumog.