6 Awgrym ar Sut i Sbwlio Baitcaster yn 2023 - Cyfarwyddiadau Cyflym a Syml

Gall sbwlio baitcaster ymddangos yn her, yn enwedig os nad ydych chi wedi arfer ei wneud eich hun yn aml neu os ydych chi'n ddechreuwr a ddim yn gwybod sut i'w wneud yn iawn. Diolch byth, nid yw'r dasg hon mor frawychus ag y gallai swnio.

Y gwir yw bod ymarfer yn gwneud yn berffaith, a chydag ychydig o amser ac ymarfer, gallwch ddysgu sbwlio baitcaster fel pro go iawn mewn dim o amser. Fodd bynnag, mae angen i chi wybod sut i'w wneud yn iawn i osgoi unrhyw broblemau a rhwystredigaeth ar hyd y llinell.

Gall defnyddio adnoddau ar-lein i ddysgu tasg fel hon fod yn gleddyf daufiniog. Yn aml gall y wybodaeth y byddwch chi'n dod o hyd iddi ar-lein fod yn ddryslyd a'r camau'n aneglur, felly gall darganfod sut i berfformio mewn bywyd go iawn fod yn anoddach nag y mae'n rhaid iddo fod.

Yn ffodus, gwnaethom yn siŵr bod y canllaw cam wrth gam ar sut i sbŵlio abwyd-ddarlledwr a ddarparwyd gennym mor hawdd ei ddefnyddio ac mor glir â phosibl. Dyna pam na fydd yn rhaid i chi boeni am unrhyw broblemau a dryswch - y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw edrych isod i weld sut i wneud hyn mewn ychydig funudau yn unig!

Canllaw Cam Wrth Gam ar Sbwlio Baitcaster

Y peth cyntaf rydych chi am ei wneud cyn y broses sbwlio yw casglu'ch offer angenrheidiol, gan gynnwys eich gwialen, rîl a llinell. Ar ôl i chi wneud hynny, dilynwch y camau nesaf i sbŵlio'ch baitcaster:

1. Atodwch Eich Rîl i'r Rod

rîl i'r wialen.

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw atodi eich rîl baitcastio i'r wialen. Gallwch ddefnyddio sbwliwr llinell i osod y llinell ar y baitcaster, ond nid yw'n angenrheidiol. Mae cyflawni'r un peth trwy ddefnyddio'r wialen yn lle hynny nid yn unig yn bosibl ond efallai hefyd yn haws.

2. Bwydo'r Llinell Drwodd

Nawr, rydych chi am fwydo'ch llinell trwy'r canllaw cyntaf ar eich gwialen. Bydd hyn yn ddefnyddiol wrth gymhwyso'r tensiwn yn ystod y broses a rhedeg y llinell o'r cyfeiriad cywir tuag at eich baitcaster. Ar ôl i chi wneud hynny, mae angen i chi fwydo'r llinell trwy ganllaw eich rîl hefyd. Mae'r cam hwn yn hanfodol gan fod y canllaw yn tueddu i symud o un ochr i'r llall pan fyddwch chi'n sbwlio, felly mae angen i chi sicrhau bod eich llinell wedi'i llenwi'n gyfartal.

3. Clymwch Eich Llinell

tei cwlwm

Clymu eich llinell i sbŵl eich rîl yw'r cam gofynnol nesaf. Os oes gennych chi baitcaster gyda thyllau yn y sbŵl, gallwch chi ddefnyddio dau o'r tyllau hynny'n hawdd i edafu'r llinell drwyddo, ac yna ei chlymu i gwlwm. Ar y llaw arall, os nad oes tyllau yn eich sbŵl, gallwch chi lapio'ch llinell o amgylch y sbŵl a'i glymu yn yr un modd.

4. Trimiwch y Llinell

Unwaith y byddwch chi'n clymu'r llinell yn llwyddiannus, mae'n debyg y bydd gennych chi rywfaint o ormodedd. Mae angen delio â'r gormodedd hwn, felly dylech dorri pennau eich llinell i ffwrdd. Dylech sicrhau nad ydych yn hepgor y cam hwn oherwydd gall y gormodedd hwn lynu a rhwystro eich prif linell pan fyddwch yng nghanol y broses sbwlio. Yn amlwg, byddwch am osgoi hynny, felly snipiwch hynny i ffwrdd i osgoi materion o'r fath.

5. Dechreuwch Sbwlio'r Lein ar Eich Rîl

 

Line On A BAITcaster PYSGOTA

Byddwch nawr yn cyrraedd sbwlio eich llinell ar y rîl trwy droi'r handlen yn araf. Mae’n bosibl mai dyma’r rhan bwysicaf o’r broses sbwlio, felly dylech sicrhau eich bod mor ofalus â phosibl.

Dylech hefyd sicrhau eich bod yn cadw'r tensiwn ar y llinell tra'ch bod yn gwneud hyn, yn ogystal â sicrhau bod y sbŵl llenwi yn cylchdroi i'r un cyfeiriad â'r un ar eich rîl baitcastio. Bydd hyn yn eich helpu i osgoi troelli llinell.

6. Llenwch y Sbwlio

Y peth olaf y dylech ei gofio yw peidio â llenwi'ch baitcaster yn gyfan gwbl. Dylech bob amser wneud yn siŵr bod bwlch o 1/8fed modfedd ar ôl rhwng eich llinell ac ymyl y sbŵl. Y ffordd honno, gallwch osgoi unrhyw adlach a chael amser llawer haws pysgota, yn ogystal â'r profiad mwyaf pleserus a di-drafferth.

Sbwlio Baitcaster Gyda Llinell BlethedigSut I RÊL DARLLEDU 2

Os ydych chi eisiau defnyddio llinell blethedig i sbŵlio'ch baitcaster a'ch bod chi'n meddwl tybed a yw'r broses yn wahanol, fe wnaethon ni roi sylw i chi. Mae llinellau plethedig fel arfer yn llai ymestynnol na'r rhan fwyaf o rai eraill, sy'n eu gwneud yn a opsiwn poblogaidd iawn o ran pysgota. Diolch byth, nid yw sbwlio eich baitcaster gyda llinell blethedig mor wahanol â hynny.

Mae'r broses fwy neu lai yn aros yr un peth, gydag un eithriad - mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod chi'n defnyddio cefnogaeth monofilament cyn i chi ddechrau sbwlio'ch rîl baitcastio gyda'r llinell blethedig.

Beth Yw'r Llinell Orau ar gyfer Baitcaster?

Efallai eich bod yn pendroni pa fath o linell bysgota fyddai orau ar gyfer rîl baitcastio. Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar eich lefel sgiliau. Os ydych chi'n ddechreuwr, efallai yr hoffech chi ddechrau trwy ddefnyddio llinell monofilament safonol. Dyma'r un mwyaf fforddiadwy ac mae ganddo'r tueddiad adlach lleiaf, sy'n wych i bawb sydd ond yn dechrau cael gafael ar y wialen a dysgu pysgota.

Ar y llaw arall, os ydych chi ychydig yn fwy profiadol, gallwch chi fynd am y llinell plethedig neu fflworocarbon. Yr un plethedig yw'r cryfaf ac nid yw'n ymestyn, sy'n wych ar gyfer dal pysgod mwy. Ond, mae'n llawer mwy gweladwy na'r un fflworocarbon sydd bron yn anweledig.

Cofiwch fod y llinell fflworocarbon, er ei bod yn hynod gyfleus ac effeithiol iawn, hefyd yn ddrutach na'r ddau arall ac yn cynhyrchu mwy o adlach.

Casgliad

Does dim rhaid i chi gael trafferth i ddysgu sut i sbwlio baitcaster yn rhwydd! Mae'n wir y bydd dysgu gwneud hyn yn gyflym ac yn effeithlon yn cymryd peth amser ac ymarfer, ond ar ôl i chi ei feistroli, byddwch chi'n gallu ei wneud mewn amrantiad llygad unrhyw bryd ac unrhyw le. Mae ein canllaw taclus yn rhoi'r ffordd gyflymaf i chi ddysgu sut i fynd i'r afael â'r dasg hon, felly defnyddiwch ef i osgoi gwastraffu amser, a dechreuwch bysgota fel pro mewn amser record!

1