Awgrymiadau Atgyweirio Llawr Cwch Sbwng 2023 – Canllaw 5 Cam i Atgyweirio Eich Cwch

Gall lloriau sbwng mewn cwch ymddangos yn ddoniol ond yn rhyfedd iawn. Ond mae hwn yn senario gyffredin iawn i lawer o ddefnyddwyr cychod. Ond mae yna atgyweiriadau penodol y gallwch eu dilyn i ddatrys y mater hwn.

Felly, beth yw'r awgrymiadau atgyweirio llawr cychod sbwng?

I atgyweirio eich llawr cwch sbwng, mae angen ichi newid y pren o dan y gwydr ffibr. Felly torrwch y gwydr ffibr a chrafu'r pren i ffwrdd. Yna glanhau a thywodio'r ardal. Rhowch glud ar y cwch a'r bwrdd atodi. Gorffennwch gyda rhoi'r gwydr ffibr yn ôl ymlaen. Gadewch i'r glud sychu cyn i chi fynd allan eto.

Felly, cipolwg cyflym oedd hwnnw ar holl broses y gwaith atgyweirio. Ond mae mwy o fanylion i ddysgu amdanynt. Felly, gadewch i ni fynd i mewn iddo!

Beth Sy'n Achosi Lloriau Cychod Sbwng?

Atgyweirio Llawr Cwch Sbwng

Nid yw cychod i fod yn sbyng. Mae cychod modern yn cael eu gwneud gyda gwydrau pren a ffibr. Mae sbectol ffibr yn wydn iawn. Mae'n debycach i blastig na dim. Felly nid yw'n rhydu nac yn pydru yn y dŵr.

Dyna pam mae'r pren wedi'i orchuddio â gwydr ffibr. Felly, nid yw'r dŵr yn cysylltu â'r pren ac yn pydru. Ond os oes unrhyw dyllau y gwnaethoch chi eu gadael ar agor, gall achosi i'r pren bydru.

A dyna pam y gall y pren chwyddo ac achosi'r effaith sbyngaidd. Er ei bod yn hawdd iawn ei drwsio. Gwiriwch isod, lle rydym wedi trafod y broses gyfan mewn 5 cam.

Y Broses Baratoi

Gall llawr cwch sbwng fod yn broblem ddifrifol, oherwydd gall achosi damweiniau a difrod i'r cwch. Mae angen paratoi'n iawn i atgyweirio llawr cwch sbyngaidd er mwyn sicrhau atgyweiriad llwyddiannus.

Aseswch y Difrod

Cyn dechrau unrhyw waith atgyweirio, mae'n bwysig asesu maint y difrod. Cerddwch o amgylch y cwch a gwasgwch i lawr ar y llawr i adnabod y mannau meddal. Hefyd, edrychwch am unrhyw arwyddion o ddifrod neu bydredd dŵr. Os byddwch yn sylwi ar unrhyw ddifrod pydredd neu ddŵr, mae'n bwysig ei atgyweirio cyn dechrau atgyweirio llawr y cwch sbwng. Gall difrod pydredd neu ddŵr ledaenu a pheryglu cyfanrwydd y cwch, gan achosi mwy o ddifrod yn y dyfodol.

Cael gwared ar unrhyw ddeunydd sydd wedi'i ddifrodi

cwch pwdr

Unwaith y byddwch wedi nodi'r mannau sydd wedi'u difrodi, tynnwch unrhyw ddeunydd meddal, pydredig neu wedi'i ddifrodi. Defnyddiwch lif neu gŷn i dorri i ffwrdd unrhyw bren haenog neu wydr ffibr sydd wedi'i ddifrodi. Mae'n bwysig cael gwared ar yr holl ddeunydd sydd wedi'i ddifrodi, oherwydd gall ledaenu a pheryglu cyfanrwydd y gwaith atgyweirio. Os yw'r difrod yn helaeth, efallai y bydd angen tynnu'r llawr cwch cyfan a rhoi deunydd newydd yn ei le.

Glanhewch yr Ardal

Unwaith y byddwch wedi tynnu'r deunydd sydd wedi'i ddifrodi, defnyddiwch wactod neu ysgub i lanhau unrhyw falurion. Sicrhewch fod yr ardal yn lân ac yn sych cyn bwrw ymlaen â'r gwaith atgyweirio. Os nad yw'r ardal yn lân, ni fydd y deunydd atgyweirio yn glynu'n iawn, a gall y gwaith atgyweirio fethu.

Tywodio'r Ardal Defnyddiwch ddisg sandio neu sander gwregys i frasu wyneb y deunydd llawr sy'n weddill. Bydd hyn yn creu arwyneb gwell i'r epocsi neu ddeunydd bondio arall gadw ato. Bydd yr arwyneb garw yn darparu mwy o arwynebedd ar gyfer y deunydd bondio, a fydd yn gwneud y gwaith atgyweirio yn gryfach ac yn fwy gwydn.

Tâp oddi ar yr Ardal

glanhau

Defnyddiwch dâp masgio neu dâp peintiwr i amddiffyn yr ardaloedd cyfagos rhag y deunydd atgyweirio. Bydd hyn yn atal unrhyw ollyngiadau neu ddiferiadau damweiniol rhag difrodi ardaloedd cyfagos y cwch. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gorchuddio unrhyw galedwedd cyfagos, fel cletiau neu reiliau, i'w hatal rhag cael eu difrodi yn ystod y broses atgyweirio.

Sut i drwsio lloriau cychod sbwng?

Cyn i chi ddechrau gweithio, mae angen ychydig o bethau arnoch i wneud y swydd hon. Bydd angen llif arnoch i dorri trwy'r gwydr ffibr i'r pren. Gludwch i atodi popeth yn ôl. Panel pren newydd. A'ch set sgiliau i wneud y swydd.

Felly, os oes gennych chi bopeth o'ch cwmpas, gadewch i ni ddechrau!

Cam 1: Torrwch y Gwydr Ffibr i ffwrdd

Yn gyntaf, gwiriwch ble mae'r llawr sbwng ar y cwch. Mae angen i chi dorri'r ardal sbwng ar y cwch gyda'r llif. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod lefel dyfnder y llif i ran bren y cwch. Fel arall, gall y llif dorri trwy'r pren ac i'r cwch.

Er, cyn i chi ddechrau torri, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gwared ar unrhyw rannau pwysig. Fel y mae'n sbwngaidd o gwmpas y olwyn lywio, tynnwch yr olwyn llywio yn gyntaf. Fel arall, gall gael ei niweidio.

Hefyd, cyn i chi ddechrau torri, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n niweidio'r gwydr ffibr ar ei ben. Y rhan fwyaf o'r amser gellir ailddefnyddio'r gwydr ffibr. Nid yw'r gwydr ffibr yn pydru fel pren. Felly, yn aml nid yw'r gwydr ffibr yn cael ei effeithio.

Ond os yw dŵr wedi dinistrio'r holl bren, gallwch dorri drwodd. Ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n torri trwy'r gwydr ffibr sydd o dan y pren. Bydd angen y darn hwnnw o wydr ffibr arnoch pan fyddwch chi'n defnyddio'r pren newydd.

Cam 2: Tynnwch yr holl Rotten Wood

llawr pwdr

Pan fyddwch chi'n tynnu'r gwydr ffibr, gallwch chi ddatgelu'r holl bren pwdr oddi tano. Gall defnyddio rhaw yn y senario hwn fod yn ddefnyddiol iawn. Defnyddiwch ochr gefn y rhaw a gwthiwch ar y pren pwdr.

Yn aml, nid yw'r holl bren wedi pydru mewn achosion. Gwiriwch o ble daeth y dŵr. Ac ar sail hynny, gallwch chi benderfynu faint o bren sydd angen i chi ei grafu.

Os daeth y dŵr o'r brig, dechreuwch grafu nes y gwelwch bren sych yn dod allan. Ond os daeth y dŵr o'r gwaelod, mae angen i chi newid pren yr ardal gyfan.

Cam 3: Golchwch Pwysau a Thywod yr Ardal a'r Gwydr Ffibr

Ar ôl i chi grafu'r holl bren, rhaid i chi olchi'r ardal gyfan dan bwysau. Bydd y golchiad pwysau yn sicrhau nad oes glud na phren yn glynu o gwmpas. Gwnewch yn siŵr eich bod yn chwythu dŵr yn y corneli. Fel arfer, mae glud yn glynu yn y corneli ac yn yr ochrau.

Ar ôl i chi olchi'r ardal gyfan, mae'n rhaid i chi hefyd dywodio ardal y draethell. Mae angen y sandio oherwydd fel arall, ni fydd y glud yn cadw at y pren. Hefyd, mae'n rhaid i'r gwydr ffibr glynu ar y pren. Felly mae angen crafu gyda'r papur tywod.

Hefyd, cofiwch sychu'r ardal gyfan cyn defnyddio glud. Nid yw dŵr a glud yn glynu'n dda. Felly, ni fydd yn glynu mor dda â hynny. Bydd y glud yn colli rhywfaint o'i effeithiolrwydd. Gallwch chi sychu'r ardal gyda thywel neu gwn gwres. Gwnewch yn siŵr eich bod yn sychu'r corneli.

Cam 4: Rhowch Gludwch ar y Ddwy Ran

offeryn atgyweirio

Nawr bod yr ardal yn lân, mynnwch fwrdd pren y mae angen i chi ei gadw'n ôl. Mae angen i chi ailosod y pren yn yr ardal pwdr. Felly, ewch i'r siop caledwedd a dewch â bwrdd pren ar gyfer cychod.

Gall y math o bren a ddewiswch hefyd bennu ansawdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio pren sydd i fod i'w ddefnyddio mewn cychod. Gall y coedwigoedd hyn sefyll ychydig yn fwy yn erbyn dŵr na choedwigoedd eraill.

Peidio â thorri'r bwrdd gyda'r llif yn ôl y maint sydd ei angen arnoch chi. Gallwch gael yr union faint os ydych chi'n defnyddio mesuriad gwydr ffibr uchaf y cwch.

Nawr, rhowch glud ar y gwydr ffibr a'r bwrdd pren. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n taenu'r glud ar y bwrdd gyda chrafwr. Fel hyn bydd cot y glud yn lledaenu'n gyfartal.

Gadewch i'r glud ddod yn gludiog, ac yna gwthiwch y bwrdd ar yr ardal. Wedi hynny, gwthiwch y gwydr ffibr ar ei ben.

Cam 5: Atodwch yr holl ddarnau yn ôl at ei gilydd

Nawr bod yr holl ddarnau yn eu lle. Mae angen i chi wthio i lawr fel ei fod yn glynu at y cwch. Hefyd, gallwch chi roi rhai pethau trwm ar y brig fel ei fod yn gwthio i lawr ar y cwch.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi glud yn y bylchau yng nghorneli'r cwch. Fel hyn bydd y glud yn gallu llenwi unrhyw un o'r bylchau rhyngddynt. Achos yn y dyfodol os oes unrhyw doriadau, gall dŵr sipian i mewn. Ac achosi mowldio a pydru eto.

Gall gosod y llawr fod yn ateb da. Ond yn esthetete nid yw hwn yn ateb da. Newid llawr y cwch gall fod yn opsiwn gwell os yw hynny'n un o'ch pryder.

Bydd y glud yn cymryd 12 awr i 24 awr i lynu. Ar ôl hynny gallwch fynd â'r cwch am daith. A dyna oedd popeth am sut y gallwch chi drwsio'r llawr sopngi ar eich cwch.

Cwestiynau Mwyaf Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin Trwsio Llawr Cychod Sbwng

Sut mae Ychwanegu Ewyn i'r Cwch yn Helpu?

Gall ewyn arnofiol gynyddu'r ataliad sinc, rheoli tymheredd, a hefyd gwrthsain. Gallwch ddefnyddio ewyn ar eich cychod ar y bylchau neu mewn gwagleoedd y cwch.

Pa Glud y dylwn ei ddefnyddio i Atodi Gwydr Ffibr?

Mae'n well defnyddio gludion fel gludiog ymasiad gwydr ffibr yn y senario hwn. Gall y gludion hyn lynu ar unrhyw ardal polyester. Hefyd, nid oes angen llawer o baratoad arwyneb ar y gludion.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i'r gwydr ffibr glynu'n iawn?

Fel arfer, mae angen o leiaf 12 awr i 24 awr ar y gludion gwydr ffibr i gadw. Hefyd, mae maint y glud yn bwysig. Po fwyaf o lud y byddwch chi'n ei ddefnyddio, yr hiraf y bydd yn ei gymryd i sychu. Gall pwyso i lawr ar yr ardal gludo gyflymu'r broses.

Sut Allwch Chi Atgyweirio Delamination Gwydr Ffibr?

Atgyweiria Delamination Fiberglass

Mae delamination gwydr ffibr yn broblem gyffredin sy'n digwydd mewn cychod, ceir, a strwythurau gwydr ffibr eraill. Mae delamination yn digwydd pan fydd yr haenau o wydr ffibr yn gwahanu oddi wrth ei gilydd, sy'n gwanhau'r strwythur a gall arwain at ddifrod pellach. Dyma'r camau i drwsio delamination gwydr ffibr:

  1. Adnabod y Delamination: Y cam cyntaf yw nodi'r ardal delamination. Gellir gwneud hyn trwy dapio ar y gwydr ffibr gyda gwrthrych caled fel sgriwdreifer. Bydd ardaloedd wedi'u lamineiddio yn swnio'n wag pan gânt eu tapio, tra bydd yr ardaloedd heb eu difrodi yn cynhyrchu sain solet.
  2. Tyllau Drilio: Unwaith y byddwch wedi nodi'r ardal delamination, drilio tyllau 1/8-modfedd trwy'r haen uchaf o wydr ffibr. Dylai'r tyllau hyn fod tua modfedd ar wahân i'w gilydd yn yr ardal delaminedig. Bydd hyn yn caniatáu i'r resin dreiddio i'r ardal delaminated.
  3. Glanhewch yr Ardal Ddiflanedig: Defnyddiwch sgrafell neu bapur tywod i gael gwared ar unrhyw wydr ffibr rhydd neu wedi'i ddifrodi. Yna, glanhewch yr ardal gydag aseton neu doddydd arall i gael gwared ar unrhyw gwyr, olew neu faw a all fod ar yr wyneb.
  4. Chwistrellu Resin: Cymysgwch y resin yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Yna, gan ddefnyddio chwistrell neu botel gwasgu plastig, chwistrellwch y resin i bob twll a ddrilio yn y cam blaenorol. Parhewch i chwistrellu'r resin nes iddo ddechrau dod allan o'r twll nesaf. Mae hyn yn sicrhau bod yr ardal gyfan wedi'i llenwi â resin.
  5. Rhowch Bwysedd: Unwaith y bydd y resin wedi'i chwistrellu, rhowch ddarn o blastig dros yr ardal a'i orchuddio â phwysau. Bydd y pwysau hwn yn helpu i roi pwysau ar yr ardal a bydd yn cadw'r haenau gwydr ffibr wedi'u pwyso gyda'i gilydd nes bod y resin yn gwella.
  6. Tywod a Gorffen: Ar ôl i'r resin wella, tynnwch y pwysau a'r gorchudd plastig. Defnyddiwch bapur tywod i lyfnhau unrhyw ardaloedd garw neu resin gormodol. Yna, cymhwyswch haen o gôt gel i'r ardal wedi'i hatgyweirio i gyd-fynd â gweddill y gwydr ffibr. Gadewch i'r cot gel wella cyn defnyddio'r strwythur.

Endnote

Felly, dyna oedd popeth yr oedd angen ichi ei wybod am awgrymiadau atgyweirio llawr cychod sbwng.

Gwisgwch fenig a gogls amddiffyn llygaid bob amser wrth weithio gydag offer. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod y glud yn glynu'n iawn cyn i chi fynd allan.

Pob hwyl gyda'ch cwch!